ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不利

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不利-, *不利*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
流年不利[liú nián bù lì, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] the year's horoscope augurs ill (成语 saw); an unlucky year, #72,340 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P) [Add to Longdo]
不利[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を比較すると彼の方が形勢不利だった。
You may find it a bit inconvenient if you can't use the Internet.インターネットを使えないと、少し不利になるかもしれません。
This evidence was against him.この証拠は彼にとって不利だった。
But, to his credit, he didn't say anything against her.しかし感心にも彼は彼女に不利なことは何も言わなかった。
Everything militated against his success.すべてが彼の成功に対し不利に働いた。
Poor eyesight is a handicap to a sportsman.スポーツマンにとって視力が悪いのは不利だ。
The rumor worked to his disadvantage.そのうわさは彼に不利に働いた。
It turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.そのゲームでは初めから彼女に不利になるように仕組まれていたことが後になってわかった。
The decision was unfavourable to us.その決定は我々にとって不利だった。
Luciano, the underdog in the match, will be trying to make the champ eat humble pie.ルチアーノは不利な立場だが、チャンピオンをやっつけようと狙っている。
Having no will is the worst handicap.意志を持たない事が最悪の不利だ。
A poor school record will count against you when you look for a job.学校の成績が悪いと仕事を探す時に不利だ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top