ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テロ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テロ-, *テロ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テロ[てろ, tero] (n) การก่อการร้าย, See also: テロリズム
テロリズム[てろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้าย, See also: テロ

Japanese-English: EDICT Dictionary
テロ[, tero] (n) (abbr) (See テロリズム,テロル) terror; terrorism; (P) [Add to Longdo]
テロとの戦い[テロとのたたかい, tero tonotatakai] (exp) war on terror [Add to Longdo]
テロ[, tero ru] (v5r) to commit an act (or acts) of terrorism [Add to Longdo]
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
テロメア[, teromea] (n,adj-no) telomere [Add to Longdo]
テロメラーゼ[, teromera-ze] (n) telomerase [Add to Longdo]
テロリスト[, terorisuto] (n) terrorist; (P) [Add to Longdo]
テロリストグループ[, terorisutoguru-pu] (n) terrorist group [Add to Longdo]
テロリズム[, terorizumu] (n) terrorism; (P) [Add to Longdo]
テロ[, teroru] (n) (See テロ) terrorism (ger [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You will be called Cephas (which, when translated, is Peter).あなたをケパ(訳すとペテロ)と呼ぶことにします。
If you want to avoid cholesterol, eat lean meat with no fat.コレステロールをためたくなかったら、脂肪のない赤身の肉を食べるのがよい。
My cholesterol is high.コレステロール値が高いのです。
My cholesterol levels are high.コレステロール値が上がってきています。
That terrorist was to blame for the disaster.その惨事はあのテロリストのせいだ。
The grenade blew up before the terrorist could throw it, and his arm was blown off!テロリストが手榴弾を投げる前に爆発してしまい、片腕を吹き飛ばされてしまった。
The festive mood was slightly spoiled by terrorist bombs.テロリストの爆弾によって、祭気分はいささか消沈した。
Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethesda.ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。
Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.ヨハネから聞いて、イエスについていった二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。
Robson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.ロブソンの提案は、大義名分があるからといってテロリストを擁護するようなものである。
The King was assaulted by terrorists.王はテロリストに襲われた。
We will not tolerate anyone who engages in terrorism.我々は、誰であろうとテロ活動に携わるものに寛容でいるつもりはない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe one of the terrorists looked like Bin-Khalid.[JA] 多分テロリストの一人 ビンカリッドのように見えました。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
If the terrorists left the stadium via the west tunnel, they could be on any one of the six roads leading from the area.[JA] テロリストが 西のトンネルを通ってスタジアム、 彼らは その地域から通じる6つの道路。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
The terrorists may have Rebecca.[JA] テロリストはレベッカを持つかもしれない。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
She overheard something while being held by the terrorists.[JA] 彼女は何かを聞いた テロリストによって保有されている。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Police reports say the suspects were armed terrorists.[JA] < 容疑者は武装テロリスト > Resident Evil: Vendetta (2017)
Rebecca intends to surrender herself to the terrorists in exchange for her husband's life.[JA] レベッカ 自分を降伏させようとする 交換のテロリストに 彼女の夫の人生のために。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Now Rebecca intends to surrender herself to the terrorists in exchange for her husband's life.[JA] 今レベッカは彼女自身を降伏させようとしている テロリストに 彼女の夫の人生と引き換えに。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Keith, you allowed Rebecca Ingram to fall into the hands of terrorists.[JA] キース、あなたはレベッカ・イングラムを許可した テロリストの手に落ちる。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
The terrorists may have Rebecca.[JA] テロリストはレベッカを持つかもしれない。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Well, it was my mission to stop the terrorists.[JA] 俺はテロリストの排除をしていて Resident Evil: Vendetta (2017)
An arms dealer is getting paid by the surviving members of Los Iluminados to launch a large-scale bioterror attack.[JA] イルミナードの生き残りが 大規模なバイオテロ攻撃のために ブツをかき集めてる Resident Evil: Vendetta (2017)
But if the terrorists get their hands on a former CTU director, there are things that...[JA] しかし、テロリストが手を出せば 元CTUのディレクター、 物事がある... 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top