ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サド

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サド-, *サド*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サド[, sado] (n) (1) (abbr) (See サディスト) sadist; (2) (See サディズム) sadism; (P) [Add to Longdo]
サドカイ派[サドカイは, sadokai ha] (n) the Sadducees [Add to Longdo]
サドマゾ[, sadomazo] (n,adj-no) (abbr) sadomasochism [Add to Longdo]
サドマゾヒスト[, sadomazohisuto] (n) sadomasochist [Add to Longdo]
サドマゾヒズム[, sadomazohizumu] (n) sadomasochism [Add to Longdo]
サド[, sadoru] (n) saddle; (P) [Add to Longdo]
サドルシューズ[, sadorushu-zu] (n) saddle shoes [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, of a foreign agent who names Mossad, and that under torture.[JA] ああ、モサドの外国人諜報員が 拷問されていたヤツだな Sock Puppets (2017)
But Mossad made the case that the head of the IRGC has a lot to tell them.[JA] しかしモサドは イラン革命防衛隊長が 多くを語りすぎたと言っていた Sock Puppets (2017)
Mossad paid him.[JA] モサドは金を払いました Sock Puppets (2017)
Well, Mossad wasn't acting alone.[JA] モサドは単独行動ではなかった Alt.truth (2017)
Not just Mossad.[JA] モサドだけではありません Sock Puppets (2017)
Mossad?[JA] モサド Sock Puppets (2017)
It's true he never mentions Dar directly, it's always Mossad, but there's a lot of indirect reference to American involvement, a lot.[JA] 彼が直接ダールについて 触れていないのは事実 なんでもかんでもモサドだ ただ間接的な言い回しはある アメリカ人の関与があるとね Sock Puppets (2017)
Also Mossad.[JA] モサドもな Sock Puppets (2017)
Anyway, turns out Nafisi's been a Mossad agent for years.[JA] どちらにしろナフィジは 何年もの間モサドになっていた Alt.truth (2017)
That Mossad used this man, Nafisi, in an elaborate charade to get me to back off my Iran policy.[JA] モサドはこのナフィジという 男を使った 手の込んだまねごとで 私をイラン政策から 手を引かせようとした Sock Puppets (2017)
Oh, I was unable to mention this earlier, but our partners at Mossad came to me when they found out you were in the country.[JA] もっと早く言えばよかったが モサドの協力者が来たよ 連中がおまえを見つけたときにね Sock Puppets (2017)
This financier he's talking about is a Mossad agent.[JA] 彼が話した金融屋はモサドの エージェントだ Alt.truth (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top