ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アルファベット

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アルファベット-, *アルファベット*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P) [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A is the first letter of the alphabet.Aはアルファベットの最初の文字だ。
The Arabic script was replaced by the Roman alphabet.アラビア文字はローマ式アルファベットにとって変わられた。
In the alphabet B comes after A.アルファベットでBはAの後にくる。
'A' comes before 'B' in the alphabet.アルファベットではAはBの前にくる。
The alphabet consists of 26 letters.アルファベットは26文字で成り立っています。
How many letters are there in the alphabet?アルファベットは何文字ですか。
Say the alphabet backward.アルファベットを逆さまに言う。
Write the alphabet in capitals.アルファベットを大文字で書きなさい。
In this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.この秘密の暗号では、それぞれの数字がアルファベットの文字を表している。
The clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.たいていの病院ではカルテはアルファベット順に保管されている。
The English alphabet has 26 letters.英語のアルファベットには26文字ある。
When the school had no books or paper or pencils, she wrote the alphabet on the ground with a stick.学校に本や紙や鉛筆がないのを知ると、彼女は棒きれで地面にアルファベットを書いた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And each letter in the Hebrew alphabet is ascribed a number.[JA] そしてヘブライ語の アルファベットでは 各文字が数字も表す 137 Sekunden (2009)
I went to kindergarten. I know how the alphabet works![JA] アルファベットは幼稚園で習った Despicable Me (2010)
Eventually, I was able to deduce most of their huge logical alphabet.[JA] 結局、私はこれら膨大な理論的 アルファベットの大部分を推論出来た Forbidden Planet (1956)
The last letter of the Greek alphabet.[JA] ギリシアのアルファベットの最後の文字 Panama (2007)
I'm going to ask you to slowly recite the alphabet.[JA] ゆっくりとアルファベットを 暗唱してください Going Under (2008)
I assigned it a point value based on its alphabet position. Like the last, Starkweather, S equals 15. Q equals 15, S equals 19.[JA] 私はそれにそのアルファベット位置に基づいてポイント値 を割り当てます。 最後に、スタークウェザーのように、 Sは15に等しく、 Q Sは19 に等しい、15に等しく、あなたは私が言っているか見ていますか? The Island (2005)
Allan Schweitzer marked with an alpha, first letter of the Greek alphabet.[JA] アラン・スワイツアに アルファの文字がある アルファは、ギリシアのアルファベットの 最初の文字だ Panama (2007)
You have all your videotapes alphabetized and on index cards?[JA] 君、全部のビデオをアルファベット順に インデックスカードを作ってるの? When Harry Met Sally... (1989)
You take one letter and replace it with another but in alphabetical order.[JA] アルファベットを他の文字に 単純に入れ替えるだけ In Which We Meet Mr. Jones (2008)
Should I answer chronologically or alphabetically?[JA] 年代順かそれとも アルファベット順に答えようか? Sherlock Holmes (2009)
-but he gagged when he got to "M."[JA] - 今何処なの? - ブライアンがアルファベットを... Eagle Eye (2008)
Why is the alphabet in that order?[JA] どうしてアルファベットはあの順番なの? Imagine Me & You (2005)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top