Search result for

แบบแผน

(51 entries)
(0.0476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบแผน-, *แบบแผน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบแผน [N] custom, See also: tradition, Example: ประติมากรรมของไทย นอกจากจะสะท้อนแบบแผนทางวัฒนธรรมแล้ว ยังสะท้อนความเชื่อต่างๆ อีกด้วย, Thai definition: ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบแผนน. ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traditionแบบแผนประเพณี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Land settlement patternsแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน [TU Subject Heading]
Feeding Patterns, Abnormalแบบแผนที่ผิดปกติในการกิน [การแพทย์]
Learning Styleแบบแผนการเรียนรู้ [การแพทย์]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Programs exist that guarantee sustainable forest management.แบบแผนที่ใช้อยู่สามารถยืนยันได้ ถึงการจัดการป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ Home (2009)
- Protocol's always tricky.- แบบแผนยังคงมั่นคงสินะ Up in the Air (2009)
Sources tell us that...แบบแผนเป็นตัวบอก Dirty Harry (2009)
- lundy was so methodical,- ลันดี้ เป็นคนที่คิดแบบมีระเบียบ แบบแผนอย่างมาก Dirty Harry (2009)
Look, I-it's just, it's becoming a pattern for me to get involved with the guys that I work with, and I really need to put a stop to that before it starts.คือมันเริ่มกำลังจะกลายเป็น แบบแผนไปแล้วว่าฉันจะ เกี่ยวพันกับผู้ชายที่ทำงานด้วยกัน และฉันคงต้องพอเสีย ก่อนที่จะกลายเป็นแบบนั้น Chuck Versus the Fake Name (2010)
These stab marks... reflect a similar pattern.รอยแทงพวกนี้... สะท้อนให้เห็นถึง แบบแผนเดียวกัน The Witch in the Wardrobe (2010)
The pattern of destruction that we struggle with daily.(The Pattern) แบบแผนของการก่อการร้าย ที่เรากำลังต่อกรกันอยู่ทุกวัน Over There: Part 1 (2010)
The schematic I left with your mother...แบบแผนผังที่พ่อฝากแม่เอาไว้... Over There: Part 2 (2010)
These patterns must have taken weeks to devise. Ah.แบบแผนพวกนี้ต้องใช้เวลา คิดค้นหลายสัปดาห์แน่ โรแลนด์เหมือนส่วนผสมระหว่าง Where There's a Will (2011)
curse, pattern... we're gonna figure it out together.คำสาป แบบแผน เราจะต้องหาคำตอบให้ได้ Believe (2013)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
I'll need a breakdown of procedure and protocol.ฉันต้องขอให้หยุดขั้นตอนและ แบบแผนการทำงานของคุณ Resistance Is Futile (2007)
our God, our faith, our values, our very lifestyle.เยาะเย้ยค่านิยมเรา แบบแผนชีวิตของพวกเรา The Mist (2007)
The mathematical pattern underlying the game is exactly the same as-แบบแผนทางคณิตศาสตร์ ถูกซ่อนอยู่ในเกมส์ มันเหมือนกับ... Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
But these boxes used a complicated Fibonacci sequence.แต่กล่องนี้ใช้ การเรียงลำดับแบบไฟโบนาชชี่ (คือ แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่3 เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า) Chuck Versus the Fat Lady (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
structural (adj) แบบแผน ขั้นตอน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
form    [N] แบบแผน, See also: แบบแผน
pattern    [N] แบบแผน, See also: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ, Syn. practice
rite    [N] พิธีการ, See also: แบบแผน, Syn. formality, procedure
schematic    [N] แผนผัง, See also: แบบแผน, โครงการ, แผนการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
ceremony(n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
method(n) ระเบียบ,วิธี,แบบแผน,วิธีการ
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง

Are you satisfied with the result?

Go to Top