ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลื่อมใส

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื่อมใส-, *เลื่อมใส*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลื่อมใสก. มีความเชื่อถือ เช่น เลื่อมใสศาสนา, มีจิตยินดี, เห็นชอบด้วย, เช่น เลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เลื่อมใสในแนวการประพฤติปฏิบัติของเขา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pleasure, indeed.เลื่อมใสมานานแล้ว Kung Fu Hustle (2004)
- Is he amiable? - Who?-เขาน่าเลื่อมใสมั้ยคะ Pride & Prejudice (2005)
- That with devotion's visage and pious action we do sugar o'er the devil himself.- ใบหน้าที่ศรัทธา การกระทำเลื่อมใส จริงแล้วไซร้กำลังสร้างปีศาจขึ้นในตัว. V for Vendetta (2005)
Worthless, diseased, rotten corrupt.ท่านเป็นที่โปรดปรานของสมมติเทพ อย่างแท้จริง โอ เหล่าบุรุษผู้รู้แจ้งและน่าเลื่อมใส 300 (2006)
SOMEBODY HAS AN ADMIRER.คนบางคนทำตัวน่าเลื่อมใส Poison Ivy (2007)
They mock our humility and our piousness.พวกเขาเยาะเย้ยความเป็นมนุษย์ และความเลื่อมใสของเรา The Mist (2007)
I didn't know you were so religious. I'm not.ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณจะเลื่อมใสเรื่องศาสนา The Dreamscape (2008)
Love her, idolize, worship!รักเธอ ,น่าเลื่อมใส ช่างน่าเคารพ! New Haven Can Wait (2008)
Admirable.น่าเลื่อมใส Adverse Events (2008)
You know, for someone in your predicament, I admired your spirit!เธอรู้นี่ สำหรับใครบางคนที่เธอลำบากใจ ฉันเลื่อมใสเธอจริงๆ! The Secret of Moonacre (2008)
- It's admirable. - He's deaf.น่าเลื่อมใสจริงๆ เขาเป็นใบ้ House Divided (2009)
I'm a spiritual person, Mrs. Tuohy, but I have certain, shall we say... doubts.ฉันก็เป็นคนที่เลื่อมใสอยู่หรอกคะคุณนายTuohy แต่ว่า ฉันมีความมั่นใจคะ แต่ฉันก็ยังความคาใจอยู่คะ The Blind Side (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire   FR: croire en ; avoir foi en

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believe[VI] ศรัทธา, See also: เลื่อมใส
idolize[VT] เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
idolize[VT] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. adore, worship
idolize[VI] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. admire, adulate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ,น่าเลื่อมใส,น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible,credulous

English-Thai: Nontri Dictionary
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
credit(vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top