ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลือดจาง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลือดจาง-, *เลือดจาง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือดจางว. มีคุณสมบัติที่ดีของบรรพบุรุษลดน้อยลง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anemiaเลือดจาง [TU Subject Heading]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก [TU Subject Heading]
Anemia, Iron-deficiencyเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก [TU Subject Heading]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก, โลหิตจางชนิดอพลาสติค, โรคไขกระดูกไม่ทำงาน, โลหิตจางอพลาสติค, โลหิตจางอะพลาสติก, อพลาสติคอนีเมีย, อพลาสติคแอนีเมีย, โรคโลหิตจางที่ไม่มีการเกิดใหม่ของเม็ดเลือดแดง, โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน, โรคโลหิตจาง, ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด, โรคโลหิตจางแบบร้ายแรง [การแพทย์]
Anemia, Hemolytic, Autoimmuneเลือดจางเฮโมลิติกชนิดออโตอิมมูน, เลือดจางฮีโมลัยติก ออโตอิมมูน, โรคโลหิตจางบางชนิด, การทำลายเม็ดเลือดแดง, การทำลายเม็ดเลือดแดงที่ส่วนขอบของภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Anemia, Hemolytic, Congenitalเลือดจางเฮโมลิติกแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anemia, Hemolytic, Congenital Nonspherocyticเลือดจางเฮโมลิติกชนิดนอนสฟีโรไซติกแต่กำเนิด, เลือดจางฮีโมลัยติก นอนสฟีโรซัยติกแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anemia, Hypochromicเลือดจางไฮโปโครมิก, เลือดจางฮัยโปโครมิก, โรคโลหิตจางชนิดที่ขาดธาตุเหล็ก [การแพทย์]
Anemia, Myelophthisicเลือดจางไมอีลอฟทิซิก, เลือดจางมัยอีลอฟไธซิก [การแพทย์]
Anemia, Neonatalเลือดจางในทารกแรกเกิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blood misting.รอยเลือดจางๆ That Night, a Forest Grew (2007)
But I did detect blood mist on his shirt.แต่ผมตรวจเจอรอยเลือดจางๆ บนเสื้อเขา That Night, a Forest Grew (2007)
A blood mist?รอยเลือดจางๆ เหรอ That Night, a Forest Grew (2007)
And weak blood.และเลือดจาง Last Resort (2008)
Well, in fact, you had amnesia, slurring of speech, identity confusion, headaches, irritability and double vision.อ้า จริงๆแล้ว คุณแค่เลือดจางน่ะ Harbingers in a Fountain (2009)
They didn't know that he was full of the blood thinner, that he would die from the assault.พวกเขาไม่รู้ว่าเคิร์ดเป็นคน เลือดจางอย่างรุนแรง แล้วพบว่าเขาตาย ด้วยความผิดพลาดตรงนี้ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Blood dedens in plain sight.เลือดจางลงอย่างเห็นได้ชัด Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Staining suggests that the trauma occurred around the time of death.คราบเลือดจางๆแสดงให้เห็นว่า การบาดเจ็บเกิดในเวลาเดียวกับการตาย The Fact in the Fiction (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือดจาง[n. exp.] (leūat jāng) EN: anemia   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top