ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกี่ยงงอน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกี่ยงงอน-, *เกี่ยงงอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยงงอน[V] be unwilling, See also: contend, dispute, bargain, counterpurpose, haggle, argue, Syn. เกี่ยง, ตั้งแง่, เล่นแง่, Example: ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการเจรจารอบทวิภาคีนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้โดยไม่เกี่ยงงอนว่าจะต้องเป็นที่ไหน, Thai definition: เกี่ยงอย่างมีเงื่อนไข, เกี่ยงเอาเชิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกี่ยงงอนก. เกี่ยงอย่างมีเงื่อนไข, เกี่ยงเอาเชิง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he's in need, I will help him. No matter what.ถ้าเขาลำบาก ข้าจะช่วยเขา ไม่มีเกี่ยงงอน Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue   FR: rechigner ; renâcler

English-Thai: Nontri Dictionary
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
unconditional(adj) ไม่มีเงื่อนไข,ไม่เกี่ยงงอน,ไม่จำกัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top