Search result for

อุ้มน้ำ

(13 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุ้มน้ำ-, *อุ้มน้ำ*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อุ้มน้ำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อุ้มน้ำ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ้มน้ำ    [V] absorb water, Syn. ซับน้ำ, Example: การตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้พื้นดินไม่อุ้มน้ำ เป็นผลทำให้เกิดอุทกภัยในหน้าฝนได้, Thai definition: มีน้ำซึมซาบชุ่มอยู่ภายใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุ้มน้ำก. มีนํ้าซึมซาบชุ่มอยู่ภายใน.
กระเฉดน. ชื่อไม้นํ้าชนิด Neptunia oleracea Lour. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นลอยอยู่ในนํ้า ลำต้นอ่อนอุ้มน้ำ มีปลอกเป็นปุยขาว ๆ เป็นทุ่น เรียกว่า นม ใบย่อยเล็กเมื่อถูกสัมผัสก็หุบราบไป ดอกสีเหลืองเล็กออกชิดกันเป็นช่อกลม ลำต้นและใบใช้เป็นอาหารได้, พายัพเรียก ผักหนอง, คำสุภาพเรียกว่า ผักรู้นอน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aquifer; water horizonชั้นหินอุ้มน้ำ, ชั้นน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
water horizon; aquiferชั้นหินอุ้มน้ำ, ชั้นน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquifersชั้นหินอุ้มน้ำ [TU Subject Heading]
Water Holding Capacity ความสามารถในการอุ้มน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Aquifer ชั้นหินอุ้มน้ำ
ชั้นหินที่มีสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย เนื่องจากมีช่องว่างระหว่าง เม็ดแร่กว้างหรือมีโพรงหรือรอยแตกต่อเนื่องกัน จึงทำให้เก็บน้ำไว้ได้เป็น ปริมาณมากจนกลายเป็นแหล่งน้ำใต้ดิน ชั้นหินนี้อยู่ในเขตอิ่มน้ำ ตัวอย่าง ได้แก่ หินทราย หินปูน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
aquiferaquifer, ชั้นหินอุ้มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aquifer (n) ชั้นหินอุ้มน้ำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorbent    [ADJ] ซึ่งอุ้มน้ำไว้, See also: ซึ่งสามารถดูดซึม, Syn. porous, spongy, permeable, Ant. impermeable

Are you satisfied with the result?

Go to Top