ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อิง

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิง-, *อิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิง[V] be based on, See also: adhere to, cling to, Syn. พึ่งพิง, อาศัย, Example: ผู้นำประเทศไม่ใส่ใจกับการศึกษาแบบเดิมที่อิงอาศัยพุทธศาสนาพุทธ
อิง[V] lean on, Syn. พิง
อิง[V] be based on, Example: ละครประวัติศาสตร์เรื่องนี้พยายามจะอิงข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์เท่าที่จะแสวงหามาได้, Thai definition: ตั้งอยู่บนฐาน
อิงค์[V] move, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อิงค์[ADJ] strange, See also: surprising, astonishing, Syn. ประหลาด, อัศจรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อิงอร[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. แนบชิด, แอบอิง, Example: น้องอิงแอบพ่อราวแม่เหล็กดึงดูด
อิงประวัติศาสตร์[ADJ] historical, See also: based on history, Example: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักเขียนได้ผลิตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ที่มุ่งปลุกเร้าจิตใจให้รักชาติบ้านเมือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิงก. พิง เช่น อิงหมอน
อิงพึ่ง, อาศัย, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ อาศัย เป็น อิงอาศัย.
อิงค์น. ท่าทาง, อาการ, มักใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น พุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นนามพระพุทธรูป หมายความว่า พระพุทธรูปที่มีท่าทางสง่างามดุจราชสีห์.
อิงอร(-ออน) ก. เคล้าเคลีย.
อิงแอบก. แนบชิด, แอบอิง ก็ว่า.
ฟีกอิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incusอิงคัส (inc) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
-What if I were Ingrid Bergman?- อะไรถ้าผมอิงกริดเบิร์กแมน? The Godfather (1972)
No, I wouldn't like you better if you were Ingrid Bergman.ไม่ฉันไม่อยากให้คุณดีกว่าถ้าคุณอิงกริดเบิร์กแมน The Godfather (1972)
I refer, as you will have guessed to our illustrious Presidentฉันอ้างอิง, เพราะคุณจะได้คาดเดา... ...เพื่อประธานาธิบดีมีชื่อเสียงของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-What about Ingrid Bergman?แล้วอิงกริด เบิร์กแมนล่ะ Oh, God! (1977)
-Ingrid Bergman?อิงกริด เบิร์กแมน Oh, God! (1977)
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ Oh, God! (1977)
No, we are saying there is insufficient documentation.เปล่า เรากำลังพูดว่า เป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ Oh, God! (1977)
Skiffington, go home. Go.ซกิฟอิงทน กลับบ้าน ไป. Mad Max (1979)
We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _ อ้างอิงชื่อตัวละครจากหนังสือฉบับปรับปรุงล่าสุด Return of the Condor Heroes (1983)
There are 25 references in the current encyclopedia.มี 25 อ้างอิง ในสารานุกรมปัจจุบัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I like thatวันที่พวกเราไปอิงลิชวิลเลจ Full House (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิง[v.] (ing) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with   FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
อิงกลุ่ม[X] (ing klum) EN: norm referenced   
อิงค์[v.] (ing) EN: move   
อิงประวัติศาสตร์[v. exp.] (ing prawattisāt) EN: historical ; based on history   
อิงอยู่กับ[X] (ing kap thī) EN: based upon   
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle   
อิงเกณฑ์[X] (ing kēn) EN: criterion referenced   
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   

English-Thai: Longdo Dictionary
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
historical[ADJ] ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์, See also: อิงประวัติศาสตร์
nestle up[PHRV] เบียดกัน, See also: อิงแอบกัน, ซบกัน, Syn. snuggle up
nestle[VI] ซบ, See also: อิงแอบ, แนบชิด, เบียด, Syn. cuddle, nuzzle, snuggle
snuggle[VI] อิงแอบ, See also: ซุกในอ้อมกอด, Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggle[VT] อิงแอบ, See also: ซุกในอ้อมกอด, Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggle down[PHRV] อิงแอบอย่างสบาย, Syn. nestle down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adduce(อะดูสซฺ') vt. อ้างอิง, อ้าง. -adduc- able, adducibel adj.,-adducer n.
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance ###A. pleasant, agreeable)
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
borrowing(บอ'โรอิง) n. การยืม,
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
bolster(n) หมอนอิง,หมอนรอง,เหล็กคานรถ
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
cite(vt) อ้างถึง,อ้างอิง,กล่าวถึง,ส่งหมาย,ออกหมายเรียก
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
cushion(n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
nuzzle(vt) ถู,ดุนด้วยจมูก,กระแซะ,อิงแอบ
quotation(n) คำอ้างอิง,การอ้าง,สิ่งที่อ้างถึง

French-Thai: Longdo Dictionary
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top