Search result for

สำคัญต่อ

(20 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำคัญต่อ-, *สำคัญต่อ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To show me why this is so important to her. Uh-huh.เธออยากให้เห็นว่างานสำคัญต่อเธอแค่ไหน/ อะห่ะ New Haven Can Wait (2008)
Uncle Ono, you are very important to me.ท่านลุงโอโน่มีความสำคัญต่อข้ามาก Bombad Jedi (2008)
How else would we know how important they are to us.ไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่า พวกเขาสำคัญต่อเรามากแค่ไหน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- You know how important the retrieval of this card is to me, Gretchen.ว่ามันสำคัญต่อฉันแค่ไหนในการเอาการ์ดกลับมา เกรทเช่น Scylla (2008)
They are the cornerstone of the climatic balance on which we all depend.พวกมันสำคัญต่อสมดุลของสภาพอากาศ ที่พวกเราต้องพึ่งพา Home (2009)
Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้มีบทบาท ที่สำคัญต่อวัฏจักรของน้ำ Home (2009)
This man has information vital to national security— bring him around now.ชายคนนี้มีข้อมูลสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ทำให้เขาฟื้นเร็ว Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I know how important it is for you and how much pain you do it.รู้ว่ามันสำคัญต่อคุณมากแค่ไหน และ คุณเจ็บปวดมากเพียงใด Drag Me to Hell (2009)
And you have been very valuable to the project.และคุณก็มีความสำคัญต่องานมาก Julie & Julia (2009)
I was definitely surprised.เคยสำคัญต่อตระกูลคุณมากแค่ไหน My Bloody Valentine (2009)
That's not really at issue here.นั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญต่อเรื่องนี้ Peekaboo (2009)
You explain how much we mean to you.แค่บอกว่าเรามีความสำคัญต่อคุณมากขนาดไหน Never Let Me Go (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be equipped for[PHRV] จำเป็นต้องมีสำหรับ, See also: สำคัญต่อ
matter to[PHRV] สำคัญกับ, See also: สำคัญต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก

German-Thai: Longdo Dictionary
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
bedeutend(adj adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top