Search result for

สารภาพ

(54 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารภาพ-, *สารภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารภาพ[V] confess, See also: concede, profess, admit, Syn. รับสารภาพ, ยอมรับ, รับ, Ant. ปฏิเสธ, Example: ผู้ต้องหายอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่า และยังซัดทอดถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้, Thai definition: ยอมรับผิดตามความเป็นจริง, ยอมรับว่าได้กระทำความผิด
สารภาพบาป[V] confess for a sin, See also: accept a sin, Syn. สารภาพผิด, ยอมรับผิด, Example: ชาวคริสต์มาสารภาพบาปที่โบสถ์เมื่อทำผิด, Thai definition: ยอมเปิดเผยถึงบาปที่ได้กระทำไป
สารภาพผิด[V] confess, See also: disclose, concede, admit, Syn. ยอมรับผิด, รับผิด, Example: เขาสารภาพผิดว่ารับเงินช่วยเหลือจากนักธุรกิจผู้หนึ่ง ซึ่งต้องคดีหลบเลี่ยงภาษีอยู่ในขณะนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารภาพ(สาระพาบ) ก. รับว่ากระทำผิด เช่น จำเลยสารภาพว่าขโมยของไปจริง
สารภาพบอกความในใจ เช่น สารภาพรัก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blair loves chuck. she's just been too scared to admit it.แบลร์รักชัค เธอเพิ่งจะสารภาพมัน Pret-a-Poor-J (2008)
And you're going to confess everything you've done,และคุณจะสารภาพ ทุกสิ่งที่คุณทำ Adverse Events (2008)
It's noble to want to confess.มันเป็นรางวัลของการสารภาพบาป Adverse Events (2008)
She confessed to some past meth use.ในอดีตเธอสารภาพบาปกับผู้ไถ่บาป Joy (2008)
Hurry up and write your essay reflecting on what you have done.รีบๆเขียนคำสารภาพผิด Akai ito (2008)
what about your reflection essay?เอ้ย แล้วคำสารภาพผิดหละ? Akai ito (2008)
I released him. I'll take the consequences.หม่อมฉันขอสารภาพฝ่าบาท หม่อมฉันปล่อยเขาเอง หม่อมฉันยอมรับผลของการกระทำ Lancelot (2008)
They have told me time and time again in that Diary Room.พวกมันบอกกูบ่อยๆ ในห้องสารภาพ Episode #1.5 (2008)
Can you open the Diary Room door?เปิดประตูห้องสารภาพได้ไหม Episode #1.5 (2008)
What? Diary Room.อะไรนะ ห้องสารภาพ Episode #1.5 (2008)
Interrogate them until cries of remorse are heard from their proud mouthsลงทัณฑ์จนกว่าจะได้ยิน คำสารภาพจากปากของเขา Portrait of a Beauty (2008)
Do not stop the torture until they confess to their crimes and reveal the mastermind!ไม่ต้องหยุดทรมาณจนกว่าพวกมันจะสารภาพและเปิดเผยว่าผู้วางแผนออกมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty   FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
สารภาพบาป[v. exp.] (sāraphāp bāp) EN: confess for a sin ; accept a sin   FR: confesser un péché
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp phit) EN: confess ; disclose ; concede ; admit   

English-Thai: Longdo Dictionary
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admit[VT] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit[VI] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit to[PHRV] สารภาพผิดกับ, See also: ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด, Syn. confess to
confess[VI] สารภาพผิด, Syn. admit, acknowledge
confess[VT] สารภาพผิด
confess to[PHRV] สารภาพบาป (กับพระหรือพระเจ้า)
cop out[PHRV] สารภาพผิดกับตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
own up[PHRV] ยอมรับผิด, See also: สารภาพผิด
own[VI] ยอมรับ, See also: สารภาพ, Syn. confess, admit, Ant. deny, reject
plead[VI] สารภาพ, Syn. answer, declare, present

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
confess(คันเฟส') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt. สารภาพ,สารภาพความผิด,ยอมรับผิด., See also: confessable adj. ดูconfess confessingly adv. ดูconfess, Syn. disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
confessional(คันเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ n. ห้องสารภาพผิด (ที่มีพระนั่งฟัง) ในศาสนาคาทอลิก
confessionary(คันเฟส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ (โดยเฉพาะการสารภาพบาป)
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser

English-Thai: Nontri Dictionary
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
confess(vi) สารภาพ,ยอมรับ,รับ
confession(n) การสารภาพ,การยอมรับ
own(vi) รับสารภาพ,ยอมรับ
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
shrift(n) การยอมรับ,การสารภาพบาป,การเปิดเผยความลับ,การล้างบาป
shrive(vt) ฟังคำสารภาพผิด,ล้างบาปให้,สารภาพผิดต่อพระ
squeak(vi) รับสารภาพ,ร้องเสียงแหลม,เปิดเผย

German-Thai: Longdo Dictionary
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis
gestehen(vi) |gestand, hat gestanden| ยอมรับสารภาพ เช่น die Wahrheit gestehen, Der Verbrecher hat den Diebstahl gestanden., Ich bin enttäuscht; daß sehe ich, offen gestanden, nicht ein., See also: S. offen aussprechen, etw. bekennen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top