Search result for

สมบัติ

   
90 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมบัติ-, *สมบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบัติ[N] property, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ
สมบัติ[N] property, See also: wealth, asset, fortune, treasure, possession, riches, estate, Example: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมบัติ[N] property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
สมบัติพัสถาน[N] wealth, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ
สมบัติส่วนตัว[N] personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมบัติน. ความถึงพร้อม หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ เป็นต้นที่มีอยู่ เช่น ถึงมีสมบัติมากมายก็ไม่พ้นความตายไป ทำงานมาเกือบ ๒๐ ปี มีสมบัติอย่างเดียวคือบ้าน.
สมบัติน. ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีน มีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ ๑๑๔ °ซ. เมื่อระเหิดให้ไอสีม่วง.
สมบัตินักเลงน. ทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยการเสี่ยงโชค.
สมบัติบ้าน. ทรัพย์สินหรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่เพ้อฝันว่าจะได้ เช่น คิดสมบัติบ้า
สมบัติบ้าข้าวของที่เก็บไว้แต่ไม่มีประโยชน์ เช่น สมบัติบ้าเต็มตู้ไปหมด ไม่รู้จักทิ้งเสียบ้าง.
สมบัติผู้ดีน. มารยาทของผู้ที่มีความประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา และความคิด.
สมบัติพัสถาน(สมบัดพัดสะถาน) น. ทรัพย์สิน ที่ดิน และบ้านเรือน.
มไหศวรรย์สมบัติใหญ่
วิภว-สมบัติ
ไอศวรรย์สมบัติแห่งพระราชาธิบดี, ใช้ว่า ไอศุริย หรือ ไอศูรย์ ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propertyสมบัติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cancellation propertyสมบัติการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closure propertyสมบัติการปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
commutative propertyสมบัติการสลับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
associative propertyสมบัติการเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distributive propertyสมบัติการแจกแจง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
public treasuryสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global propertyสมบัติวงกว้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
thermal properties of metalสมบัติอุณหภาพของโลหะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
local propertyสมบัติเฉพาะที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
propertyสมบัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
common heritage of mankindสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ [การทูต]
Mechanical propertyสมบัติของวัสดุที่ตอบสนองต่อแรงกระทำทางกล เช่น มอดุลัส ความแข็งแรง การยืดตัว เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Viscoelasticityสมบัติหยุ่นหนืด คือ พฤติกรรมการตอบสนองต่อความเค้นที่กระทำของวัสดุ เช่น พลาสติก ยาง เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะแสดงสมบัติของแข็งที่ยืดหยุ่น (elastic) และของเหลวหนืด (viscous) โดยที่สมบัติทางด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับเวลา อุณหภูมิ ความเค้น (stress) และอัตราความเครียด (strain rate) [เทคโนโลยียาง]
Chemical Propertiesสมบัติทางเคมี [การแพทย์]
Colligative Propertiesสมบัติคอลลิเกตีฟ,คุณสมบัติที่แปรผันไปตามจำนวนอนุภาค [การแพทย์]
Deliquescentสมบัติชื้นเหลว,หลอมเหลวได้ [การแพทย์]
Extensiveสมบัติเอกซ์เทนซีฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have qualities that are just as important, more important, if I may say so.เเต่คุณมีคุณสมบัติที่สําคัญเท่า รึจะว่าสําคัญกว่าก็ได้ Rebecca (1940)
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ Rebecca (1940)
"She's got the three things that really matter in a wife, " everyone said.ทุกคนพูดว่า "หล่อนมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ สําหรับการเป็นภรรยา" Rebecca (1940)
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations.ข้างในหีบศักดิ์สิทธิ์มีสมบัติมีค่า ห่างไกลจาก ความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติของคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Those passes are government property!ใบผ่านนี้ เป็นสมบัติของรัฐบาล Gandhi (1982)
I can't see any surface features.ฉันไม่สามารถดูคุณสมบัติ พื้นผิวใด ๆ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The earl has great estates, great wealth, great power.เอิร์ลที่มีสมบัติที่ดีมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่, พลังอันยิ่งใหญ่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; wealth ; asset ; fortune ; treasure ; possession ; riches ; estate   FR: avoirs [mpl] ; richesse [f] ; trésor [m] ; propriété [f]
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; quality ; attribute ; characteristic ; feature ; hallmark   FR: propriété [f] ; caractéristique [f] ; attribut [m]
สมบัติการกระจาย [n. exp.] (sombat kān krajāi) EN: distributive property   
สมบัติการคูณ[n. exp.] (sombat kān khūn) EN: multiplicative property   FR: propriété de la multiplication [f]
สมบัติการถ่ายทอด[n. exp.] (sombat kān thāithøt) EN: transitive property   
สมบัติการบวก[n. exp.] (sombat kān būak) EN: additive property   FR: propriété de l'addition [f]
สมบัติการแจกแจง[n. exp.] (sombat kān jaēkjaēng) EN: distributive property   
สมบัติของชาติ[n. exp.] (sombat khøng chāt) EN: state property   
สมบัติของสาร[n. exp.] (sombat khøng sān) EN: properties of substance   FR: propriétés de la matière [fpl]
สมบัติทางกายภาพ[n. exp.] (sombat thāng kāiyaphāp) EN: physical properties   FR: propriété physique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belongings[N] สมบัติส่วนตัว, Syn. possession
decorum[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, Syn. propriety, dignity
etiquette[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา, Syn. custom, decorum, manners
godsend[N] สิ่งประเสริฐซึ่งพระเจ้าประทานให้, See also: สมบัติล้ำค่าซึ่งสวรรค์ให้มา, Syn. delight, treasure
paraphernalia[N] ของใช้ส่วนตัว, See also: สมบัติส่วนตัว, Syn. gear, materials, apparatus
treasure[N] สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ
wealth[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย, See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
asset(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
cache(n) ขุมทรัพย์,ขุมสมบัติ,ที่เก็บของ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国宝[kokuhou] สมบัติของชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Eigenschaft(n) |die, pl. Eigenschaften| คุณสมบัติ
erforderlich(adj) ที่จำเป็น, สำคัญ เช่น erforderliche Qualifikation คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี, See also: S. notwendig, nötig,
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top