Search result for

สติปัญญา

(53 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สติปัญญา-, *สติปัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สติปัญญา[N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
สติปัญญา[N] intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
สติปัญญา[N] intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สติปัญญาน. ปัญญารอบคอบ, ปัญญารู้คิด, เช่น เขาเป็นคนมีสติปัญญาดี.
กึ๋นสติปัญญาที่แหลมคม, นิยมใช้กับคำว่า มี หรือ ไม่มี เช่น หัวหน้าคนนี้มีกึ๋น เด็กคนนี้ไม่มีกึ๋นเอาเลย.
ความคิดสติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร เช่น คนทำลายของสาธารณะเป็นพวกไม่มีความคิด.
อินทรีย-, อินทรีย์สติปัญญา เช่น อินทรีย์แก่กล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moral Intelligence/Quotientสติปัญญาทางศีลธรรม
ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คงความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ โดยความสามารถนี้จำเป็นที่จะต้องการมีการศึกษาวิจัยให้ชั [สุขภาพจิต]
สติปัญญาสติปัญญา, การใช้ศักยภาพแห่งความฉลาดที่จะรู้ คิด รอบคอบ สำหรับวางแผนแก้ไขให้บรรลุตามความต้องการอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นภาพใหญ่กว่าความฉลาดที่คิดอย่างฉับไว มีปฏิภาณไหวพริบแก้ไข ซึ่งเรียกว่า เชาวน์ปัญญา นั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมและหนังสือที่เกี่ยวข [สุขภาพจิต]
Intellectual Powersสติปัญญา [การแพทย์]
Intelligence, Generalสติปัญญาและความเฉียวฉลาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
So you have been outwitted by a rat?อ๋อ งั้นเจ้าก็แพ้สติปัญญาหนู่น่ะสิ The Labyrinth of Gedref (2008)
More intelligent than you, it would seem. Go home.มีสติปัญญาณมากกว่าเจ้าน่ะรึ ข้าเข้าใจละ กลับบ้านซะ The Labyrinth of Gedref (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)
Zilong was both brave and wiseจูล่งทั้งกล้าหาญและมีสติปัญญา Three Kingdoms (2008)
Molly is one of the most brillant students I have ever encountered.มอลลี่น่ะ เป็นเด็กที่สติปัญญาดีเลิศ เท่าที่ฉันเคยเจอ Loyal and True (2008)
They got the same mind.พวกเขามีสติปัญญาเหมือนกัน Five the Hard Way (2008)
You're like me, a homo sapiens, a wise human.เราต่างก็เป็นเผ่าพันธ์โฮโมเซเปี้ยน มนุษย์ผู้มีสติปัญญา ชีวิต Home (2009)
- Okay.มันคือ คือ การใช้สติปัญญา \ โอเค Law Abiding Citizen (2009)
Who name themselves In the press. Highly intelligent may be A bit of an understatement.สติปัญญาสูงก็อาจจะไม่ค่อยพอ Omnivore (2009)
You could be my social, physical, or intellectual inferior, but your chances are equal to mine.เธออาจะเป็นคนในสังคม ทางกายภาพ หรือสติปัญญาที่สูงส่งกว่าฉัน แต่โชคก็จะเท่ากับฉัน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Particularly, the section that governs insight...โดยเฉพาะในส่วนที่ควบคุมเรื่องสติปัญญา Episode #1.3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สติปัญญา[n.] (satipanyā) EN: intelligence ; intellect ; wisdom ; knowledge   FR: intelligence [f] ; savoir [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brain[N] สติปัญญา
esprit[N] สติปัญญา, See also: ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Syn. intelligence, wit
faculty[N] ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
intellect[N] สติปัญญา, See also: ความฉลาด, Syn. intelligence, Ant. ignorance
mind[N] สติปัญญา, See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา, Syn. IQ, brainpower, wit, Ant. ignorance, stupidity
mother wit[N] สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
wisdom[N] ปัญญา, See also: สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, Syn. sagacity, sageness, sapience, Ant. stupidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ,สติปัญญา,คณะ,อำนาจ., Syn. aptitude
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent

English-Thai: Nontri Dictionary
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
head(n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top