Search result for

วาดภาพ

(54 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาดภาพ-, *วาดภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
วาดภาพ[V] draw, See also: sketch, paint, Syn. เขียนภาพ, Example: พอมีเวลาว่าง เขาจะเข้าไปนั่งวาดภาพในสวนทุกครั้ง, Thai definition: เขียนให้เป็นรูปหรือลาดลายต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วาดภาพก. วาดเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วาดภาพคน วาดภาพทิวทัศน์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to pee. guys, have you seen my sketchbook?ฉันต้องไปฉี่ พวกเราเห็นสมุดวาดภาพฉันรึเปล่า Pret-a-Poor-J (2008)
We are drawing a sketch of him, but no one remembers him clearly.เรากำลังวาดภาพของเขาอยู่ แต่ไม่มีใครจำเขาไ้ด้ชัดเจน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
People have been drawing with charcoal for thousands of years.ผู้คนวาดภาพด้วยถ่านไม้มาเป็นพันปีแล้ว The Lazarus Project (2008)
Or the poet who paints pictures with words.หรือนักกวีผู้ที่วาดภาพ ด้วยคำพูด The Forbidden Kingdom (2008)
When you read these letters, I imagine you feel mine.ตอนคุณอ่านจมหมายพวกนี้ ผมวาดภาพว่าคุณรับรู้ของผมเช่นกัน Nights in Rodanthe (2008)
It's just that I really need you to paint at some point.ก็แค่ฉันอยากให้คุณวาดภาพบางจุด แค่นั้นจริงๆคะ Pilot (2008)
She likes Magritte and Hopper.เธอเหมือน Magritte and Hopper [ศิลปินนักวาดภาพแบบเซอร์เรียลลิสม์] 500 Days of Summer (2009)
Unlike many of the tough characters... - ... I've portrayed in my film career...ไม่เหมือนกับตัวละครน่ากลัว ที่ฉันวาดภาพไว้ในหนังของฉันเลย 2012 (2009)
Not getting at anything. just trying to paint a picture.ไม่ใช่ไปถึงตรงนั้น แค่พยายามวาดภาพ Ourselves Alone (2009)
We'll draw little funny faces on them.เราจะวาดภาพตลก ลงบนหน้าเขา Chuck Versus the Predator (2009)
You don't think people whisper about me In the lunchrooms or draw pornographic pictures Of me on the bathroom walls?เธอคิดว่าฉันไม่เคยถูกเม้าท์ในโรงอาหาร หรือโดนวาดภาพโป้ ไปแปะผนังห้องน้ำเหรอ? Vitamin D (2009)
Rita's picturing her life without me, and I can't picture mine without her...ริต้าวาดภาพชีวิตเธอ โดยไม่มีฉัน และชั้น ไม่สามารถวาดภาพชีวิตฉัน โดยไม่มีเธอ If I Had a Hammer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วาดภาพ[n.] (wātphāp) EN: painting ; picture ; drawing   FR: peinture [f] ; dessin [m]
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; peindre ; faire un tableau
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage   FR: représenter ; figurer
วาดภาพด้วยสีน้ำ[v. exp.] (wātphāp dūay sī nām) EN: paint in water colours   FR: peindre avec de la peinture à l'eau
วาดภาพด้วยสีน้ำมัน[v. exp.] (wātphāp dūay sī nām man) EN: paint in oil   FR: peindre à l'huile

English-Thai: Longdo Dictionary
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charcoal[VT] วาดภาพด้วยถ่าน
depict[VT] วาดภาพ, Syn. picture, portray
describe[VT] ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ), See also: วาดภาพในอากาศ
draw[VI] วาดภาพ, See also: ร่างภาพ, วาดรูป, Syn. sketch, depict, pencil, portray
image[VT] นึกฝัน, See also: วาดภาพ, นึกคิด
picture[VT] วาดภาพ, See also: ระบาย, Syn. draw, paint
portray[VT] วาดภาพ, Syn. draw, illustrate, sketch, picture, paint
picture to[PHRV] วาดภาพ, See also: จินตนาการ
see[VT] จินตนาการ, See also: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก, Syn. imagine, dream
silhouette[VT] วาดภาพโครงร่างสีดำ, Syn. outline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
animator(แอน' นิเมเทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา, คนวาดภาพการ์ตูน., Syn. animater
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
coreldraw(คอเรล ดรอว์) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการวาดภาพ มีผู้นิยมใช้กันมากในการสร้างสื่อโฆษณา ถือกันว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
distemper(ดิสเทม'เพอะ) n. อารมณ์ร้าย,ชื่อโรคติดเชื้อหลายโรคของสัตว์โดยเฉพาะcanine distemper,เทคนิคการวาดภาพด้วยกาวน้ำ,ภาพวาดกาวน้ำ. vt. วาดภาพกาวน้ำ, Syn. craze

English-Thai: Nontri Dictionary
colourist(n) นักระบายสี,นักวาดภาพสี
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
draw(vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
illustrator(n) ผู้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,ผู้แสดง,ผู้วาดภาพประกอบ
image(vt) ทำให้มีเงา,วาดภาพ,เป็นรูป,แสดงเครื่องหมาย
paint(vt,vi) เขียนรูป,ทาสี,เขียนภาพ,ระบายสี,วาดภาพ,แต่งหน้า
portraiture(n) การวาดภาพคน,รูปคน
portray(vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,พรรณนา,ร่างภาพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
描く[かく, kaku] Thai: วาดภาพ English: to draw

German-Thai: Longdo Dictionary
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top