Search result for

วัต

(126 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัต-, *วัต*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
สาวัตถี (n name ) Sāvatthī

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แผ่นกั้นวัตถุที่มีลักษณะแบนเรียบ ใช้สำหรับการกั้น ขวาง ไม่ให้มีวัตถุอื่นเข้ามาและออกไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัต[N] religious routine, See also: religious duties, religious practice, Syn. ข้อปฏิบัติ, พรต, กิจวัตร
วัต[N] behaviour, See also: conduct, Syn. ความประพฤติ, การประพฤติ, การปฏิบัติ
วัต[N] observance of precepts, Syn. ความประพฤติ, การปฏิบัติ, Example: ท่านเป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด น่าเลื่อมใส
วัต[N] duty, See also: responsibility, obligation, bounden duty, routine, Syn. กิจ, หน้าที่, Example: การเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนตร์เป็นวัตรปฏิบัติของพระ, Thai definition: กิจที่พึงกระทำ
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
วัตถุดิบ[N] raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
วัตถุนิยม[ADJ] materialism, Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม, Example: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน, Thai definition: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
วัตถุบูชา[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, รูปบูชา, Example: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นวัตถุบูชาที่อยู่คู่วัดนี้มาช้านาน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: วัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
วัตถุมงคล[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: ชาวบ้านพากันไปรับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกใหม่ที่วัด, Count unit: ชิ้น, Thai definition: วัตถุที่นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้กราบไหว้บูชา
วัตถุเคมี[N] chemicals, See also: substance obtained by chemistry, Example: ผู้เชี่ยวชาญกำลังอธิบายวิธีการเก็บและการใช้วัตถุเคมีอย่างปลอดภัย, Thai definition: สารที่ได้จากการสังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัตน. วตะ, พรต, ข้อปฏิบัติ
วัตความประพฤติ.
วัตตาน. ผู้กล่าว, ผู้พูด.
วัตต์น. หน่วยวัดกำลัง ๑ วัตต์ มีค่าเท่ากับ ๑ จูลต่อวินาที หรือ ๑๐ เอิร์กต่อวินาที, ๗๔๕.๗ วัตต์ มีค่าเท่ากับ ๑ กำลังม้า.
วัตถาภรณ์, วัตถาลังการน. เครื่องประดับคือผ้า.
วัตถาภรณ์, วัตถาลังการดู วัตถ์.
วัตถุน. สิ่งของ.
วัตถุดิบน. สิ่งที่เตรียมไว้เพื่อผลิตหรือประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป
วัตถุดิบโดยปริยายหมายถึงเรื่องราว ประสบการณ์ เป็นต้น ที่นักเขียนเสาะหาหรือตระเตรียมสะสมไว้เพื่อแต่งหนังสือ.
วัตถุนิยมน. ทฤษฎีหรือความเชื่อที่ว่าวัตถุเท่านั้นมีอยู่จริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
black bodyวัตถุดำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
raw materialวัตถุดิบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed objectsวัตถุติดที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporeal objectวัตถุที่มีรูปร่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialismวัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialismวัตถุนิยม, สสารนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear deviceนิวเคลียร์ดีไวซ์, วัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใช้ในทางสันติ การทดสอบ หรือ การทดลอง คำนี้ใช้เพื่อให้แตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีการบรรจุพร้อมสำหรับการขนส่งหรือใช้ในการทหาร
(ดู nuclear weapon ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Dialectical materialismวัตถุนิยมวิภาษวิธี [TU Subject Heading]
Explosivesวัตถุระเบิด [TU Subject Heading]
Eye foreign bodiesวัตถุแปลกปลอมในตา [TU Subject Heading]
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Food additivesวัตถุเจือปนในอาหาร [TU Subject Heading]
Foreign bodiesวัตถุแปลกปลอม [TU Subject Heading]
Historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Materialismวัตถุนิยม [TU Subject Heading]
Raw materialsวัตถุดิบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For a quiz or two on the american revolution.สำหรับคำถามของ 2สาวปฏิวัติ New Haven Can Wait (2008)
But--but if you look further down my application,แต่.. แต่ถ้าคุณลองอ่านประวัติผมอย่างละเอียดแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Your application is most impressive, miss Waldorf.ประวัติของคุณน่าทึ่งที่สุดจริงๆ คุณวอลดอร์ฟ New Haven Can Wait (2008)
You slept through history class last year.เธอหลับตลอดคาบประวัติศาสตร์นี่ New Haven Can Wait (2008)
I went to tuscany alone. it's ancient history.ฉันเคยไปที่ทัสคานี่คนเดียว มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณ Pret-a-Poor-J (2008)
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า There Might be Blood (2008)
I did my homework on you...ฉันได้ค้นประวัติตัวคุณ Odyssey (2008)
Reading up on you in Lex's files.อ่านประวัติของคุณในบันทึกของเล็กซ์ Odyssey (2008)
Taub and kutner, check out the donor. Find out which cancer- He didn't die of cancer.ทั๊บ, คัทเนอร์ เชคประวัติผู้บริจาค หาให้เจอว่าเป็นมะเร็งชนิดไหน Not Cancer (2008)
Donor's history came up clean.ประวัติของผู้บริจาคไม่มีอะไรน่าสงสัย Not Cancer (2008)
There's no history of unusual infections,ไม่มีประวัติของการติดเชื้อแบบผิดปกติ, ไม่มี... Not Cancer (2008)
But the third type's irrelevant to the point i want to make.แต่พวกที่สามไม่อยู่ในประเด็น เข้าวัตถุประสงค์ที่ฉันต้องการ Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัตถุ[n.] (watthu) EN: thing ; article ; stuff ; object ; material ; substance ; matter   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; matériel [m] ; substance [f] ; produit [m] ; matière [f] ; matériau [m]
วัตถุดิบ[n. exp.] (watthudip) EN: material ; raw material   FR: matière première [f]
วัตถุนิยม[n.] (watthuniyom) EN: materialism   FR: matérialisme [m]
วัตถุบูชา[n. exp.] (watthu būchā) EN: sacred object ; holy object   
วัตถุประสงค์[n.] (watthuprasong) EN: objective ; object ; aim ; goal ; purpose   FR: objectif [m] ; but [m]
วัตถุประสงค์ตามหน้าที่[n. exp.] (watthuprasong tām nāthī) EN: functional objective   FR: objectif fonctionnel [m]
วัตถุประสงค์ระยะสั้น [n. exp.] (watthuprasong raya san) EN: short-term objective   FR: objectif à court terme [m]
วัตถุประสงค์ในระยะยาว[n. exp.] (watthuprasong raya yāo) EN: long-term objective ; long-run objectives   FR: objectif à long terme [m]
วัตถุปัจจัย[n. exp.] (watthu patjai) EN: material element   
วัตถุพยาน[n. exp.] (watthu phayān) EN: tangible evidence   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
truant patrol(n) สารวัตรนักเรียน เช่น Truant patrol will try to identify pupil protesters., Truancy patrol has been carried out in Wrexham for the past 10 years. Mr Hatton said when they spot people who should be in school they go and introduce themselves before filling in a form for their databases and taking them back to school or their parents., S. truant officer, truancy patrol
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
globalization(n) โลกาภิวัตน์, R. localization
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerostat[N] วัตถุเช่นบอลลูนที่ลอยในอากาศได้โดยใช้แก๊ส
artifact[N] วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)
bone[N] วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์
cat litter[N] วัตถุแห้งที่ใส่ในกล่องสำหรับถ่ายของสัตว์เลี้ยง (โดยเฉพาะแมว), Syn. litter
cat's eye[N] วัตถุเล็กๆ ที่ติดตรงเส้นกลางถนน จะสะท้อนแสงไฟจากรถทำให้เห็นแนวของถนน, See also: ตาแมว
chromium[N] โครเมียม, See also: วัตถุเป็นมันวาวชนิดหนึ่ง
cladding[N] วัตถุที่ใช้หุ้ม
curio[N] วัตถุโบราณที่หายาก
end[N] เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. aim, object, purpose
epicycle[N] วัตถุทรงกลมที่กลิ้งไปรอบๆ เส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า (ทางเรขาคณิต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abwatt(แอบวอท') n. 10-9 วัตต์
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
ambivert(แอม' บิเวอร์ท) n., psycho. บุคคลท่มีลักษณะของบุคคลิกภาพระหว่าง extrovert กับ introvert คนอุภัยวัตน์
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
anamnesis(แอนแอมนี' ซิส) n., (pl. -ses) n. ขอรำลึก , การชวนให้รำลึกถึงความหลัง, ประวัติโรค. -anamnestic adj. (reminiscence)
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า

English-Thai: Nontri Dictionary
alkaloid(n) วัตถุธาตุคล้ายด่าง
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antique(n) โบราณวัตถุ
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัต
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัต
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัต
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
biographer(n) คนเขียนชีวประวัต
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fetish (n ) วัตถุที่แสดงความคลั่งไคล้ทางเพศ อาทิ ชุดชั้นใน รองเท้า ฯลฯ
financiature[ไฟเนินเชอะเชอะ] (n ) วัตถุการเงิน, วัตถุการคลัง
financiature[ไฟเนินเชอะเชอะ] (n ) วัตถุการเงิน, วัตถุการคลัง
fomite (n ) วัตถุที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค เช่น จานชาม หนังสือ ลูกบิดประตู เสื้อผ้า เป็นต้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素材[そざい, sozai] (n) วัตถุดิบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
วัตถุบูชา, รูปบูชา[] ( ) วัตถุบูชา, รูปบูชา
間接材料[かんせつざいりょう, kansetsuzairyou] วัตถุดิบทางอ้อม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: วัตถุ English: object
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์
Lebenslauf(n) |der, pl. Lebenläufe| ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
Sprengstoff(n) |der, pl. Sprengstoffe| สารก่อระเบิด, วัตถุระเบิด
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

French-Thai: Longdo Dictionary
monter(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top