ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลากเส้น

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลากเส้น-, *ลากเส้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลากเส้น[V] draw a line, Syn. ตีเส้น, ขีดเส้น, Example: คุณสามารถลากเส้นหรือทำเครื่องหมายบนภาพในตำแหน่งใดๆ ของจอก็ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลากเส้นก. ตีเส้น, ขีดเส้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Connecting a curve through the concentric golden rectangles,ลากเส้นโค้งเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมทอง ที่ร่วมศูนย์กลางเดียวกัน Pi (1998)
I marked her.ฉันลากเส้นไว้แล้ว. Visitor Q (2001)
There's a point where you draw the line.มันจะต้องเริ่มจากจุดๆหนึ่ง หากนายต้องการจะลากเส้น Deal or No Deal (2008)
Ooh, look, an Indiana Jones connect-the-dots.ดูนี่สิ เกมลากเส้น อินเดียน่าโจนส์ The Precious Fragmentation (2010)
It's with a red pen, because I like to use the red pen for the lines-- red pen.เพราะว่าผมชอบใช้ ปากกาสีแดงเอาไว้ลากเส้น... - ปากกาสีแดง The Negotiation (2010)
Loosely comprised of early 20th-century modern artists who used wild brush strokes and bold colors while their subject matter exhibited a high degree of simplification and abstraction.เป็นการรวมตัวกันอย่างอิสระของ ศิลปินแนวใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ฝีแปรงที่ดุเดือดเพื่อ ลากเส้นและเน้นสี ขณะที่งานของพวกเขา ถูกจัดว่าอยู่ระดับสูงสำหรับ Tarantella (2012)
I will cripple you with lawsuits and make sure you never write another line of code again.ผมจะเอากฏระเบียบมาจัดการ ให้แน่ใจได้ว่าคุณไม่มีวันลากเส้นเขียนโค้ดใหม่ได้แม้แต่เส้นเดียว Retribution (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลากเส้น[v. exp.] (lāk sen) EN: draw a line   FR: tracer une ligne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
line out[PHRV] ลากเส้น, See also: วาดเส้น
line[VT] ลากเส้น, See also: วาดเส้น, เขียนเส้น, Syn. draw
mark off[PHRV] ลากเส้นแบ่งเขต
mark out[PHRV] ลากเส้นแบ่งเขต (สนามเทนนิส)
ring round[PHRV] ลากเส้นรอบ, See also: วงรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
contour(คอน'ทัวร์) n. เส้นรูปร่าง,โครงร่าง,เส้นโครงร่าง. -v. ลากเส้นรูปร่าง, Syn. outline
delineator(ดิลิน'นีเอเทอะ) n. ผู้วาดโครงร่าง,ช่างสเก๊ตช์ภาพ,สิ่งที่ลากเส้นเป็นโครงร่าง,ลายเส้นโครงร่างของรูปแบบเสื้อ
lineation(ลินนิเอ'เชิน) n. การลากเส้น,การขีดเส้น,การแบ่งออกเป็นเส้น ๆ ,การใช้เส้นแสดง,เค้าโครง, กลุ่มของเส้น
liner(ไล'เนอะ) n. สายเดินเรือสมุทร,สายการบิน,คนเขียนหรือลากเส้น,ดินสอเขียนคิ้วหรือหนังตา,ผ้าซับใน,ซับใน,ที่บุรอง,ผู้ผลิตเครื่องบุรองหรือเครื่องซับใน
lining(ไล'นิง) n. ชั้นบุใน,ซับใน,เครื่องบุใน,สิ่งบุรอง,การบุรอง,การเขียนหรือลากเส้น,ลายเส้น,เครื่องตกแต่งที่เป็นลายเส้น, Syn. coating,interfacing
protract(โพรแทรคทฺ') vt. ยืดออก,ขยายออก,กางออก,เลื่อนไป,ลากเส้นด้วย Protractor (ดู) ., See also: protractedly adv. protractedness n. protractible adj. protractive adj., Syn. lengthen,extend,protrude
ruling(รู'ลิง) n. การวินิจฉัย,การชี้ขาด,การลากเส้นด้วยไม้บรรทัด adj. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป, Syn. decision,governing
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน

English-Thai: Nontri Dictionary
stroke(vt) ตีกรรเชียง,ลูบ,ลากเส้น,ขีดเขียน
trace(vt) ลากเส้น,เขียน,วาด,คัดลอก,ติดตาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top