Search result for

ละอง

(18 entries)
(0.6342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละอง-, *ละอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละองละมั่ง[N] Eld's deer, See also: eldi deer, Syn. ละมั่ง, ละอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกวางขนาดกลางชนิด Cervus eldi ในวงศ์ Cervidae ตัวสีน้ำตาลอ่อน คอยาวกว่ากวางชนิดอื่น ตัวผู้เขาโค้งปลายชี้มาด้านหน้า ตัวเมียไม่มีเขา ลูกเกิดใหม่มีจุดขาว กินหญ้าและใบไม้ เป็นสัตว์สงวนของไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละองดู ละองละมั่ง.
ละองละมั่งน. ชื่อกวางชนิด Cervus eldi McClelland ในวงศ์ Cervidae เป็นกวางขนาดกลาง ตัวสีนํ้าตาลอ่อน คอยาวกว่ากวางชนิดอื่น ตัวผู้เขาโค้งปลายชี้ไปด้านหน้า ตัวเมียไม่มีเขา ลูกเกิดใหม่มีจุดขาวตามลำตัว กินหญ้าและใบไม้ เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย, บ้างเรียกเพศผู้ว่า ละอง เรียกเพศเมียว่า ละมั่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We found the Sa Yin Sword, but the prince is still alive.เราพบดาบแล้ว และองค์ชายก็ยังมีชีวิตอยู่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You know what I took. I've got evidence against you and your entire organization.ผมจะมีหลักฐานต่อต้านคุณ และองกรของคุณ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Well, with act one behind you and act two looming, my friends,ด้วยองก์ที่หนึ่งข้างหลังนั่น\\\\\\\ และองก์ที่สองใกล้จะมาถึง เพื่อนเอ๊ย The Age of Dissonance (2009)
so feed him well with vegetables from the fields, and the grapes and pears.ฉะนั้นให้เขาได้ทานพวกผักและองุ่นกับลูกแพร์ที่เราปลูกเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ Summer Wars (2009)
In the end, he grew too powerful and the king at that time ordered his execution.ในทัายที่สุด,พลังของเค้าก็เพิ่มพูนขึ้น จนแข็งแกร่งเกินไป และองค์ราชาในตอนนั้น สั่งประหารชีวิตเค้า... The Curse of Cornelius Sigan (2009)
It was lrs, an organization Baek San belongs to.เป็นไอริส และองค์การของเบ็กซัน Airiseu: Deo mubi (2010)
And blood composition.ละองค์ประกอบของเลือด To Keep Us Safe (2010)
I know we're throwing a lot at you, and it must be overwhelming, but I know what my decision would be, if it were my brother.ฉันรู้ว่า พวกเราโยนภาระใหญ่ให้คุณ และองค์กรนี้ จะแพร่อิทธิพลไปทั่ว แต่ฉันรู้ดีว่า ถ้านั่นเป็นพี่ชายฉัน ฉันจะตัดสินใจยังไง Samaritan (2010)
My brother and the princess became friends right away.พี่ชายฉันและองค์หญิง ได้กลายเป็นเพื่อนกันในเวลาต่อมา. The Last Airbender (2010)
And just as each angel has a name so, too, does every demon.และเช่นเดียวกับเทวทูติแต่ละองค์ที่มีชื่อ ... ปีศาจทุกตัวก็เหมือนกัน The Rite (2011)
The Centers for Disease Control and Prevention in the United States and the World Health Organization in Switzerland confirmed today that Dr. Lan Sussman of San Francisco has succeeded in growing the MEV-1 virus in a laboratory setting.กรมควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ... ...และองค์การอนามัยโลกในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...ได้ยืนยันแล้ววันนี้ว่า ดร. Contagion (2011)
- The old and the new.- ทั้งองค์เก่าและองค์ใหม่ A Golden Crown (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละอง[n.] (la-ong) EN: Eld's deer   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top