Search result for

ภายหลัง

(46 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภายหลัง-, *ภายหลัง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายหลัง    [ADV] later, See also: consequently, next, following days, Syn. คราวหลัง, ตอนหลัง, วันหลัง, Example: ถ้าปล่อยเด็กคนนี้ไป เขาอาจสร้างปัญหาในภายหลังให้เราก็ได้, Thai definition: ข้างหลังต่อจากเวลานี้ไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายหลังน. ข้างหลัง, ต่อจากนั้นไป.
ปัจฉิม, ปัจฉิม-ภายหลัง, ทีหลัง, ข้างหลังสุด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-ภายหลัง, หลัง, ข้างหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous; post-mortem (L.)ภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem (L.); posthumousภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post diem (L.)ภายหลังวัน (ที่กำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post litem motam (L.)ภายหลังเริ่มดำเนินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex post factoภายหลังเหตุการณ์, ภายหลังข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Delivery, Afterภายหลังคลอด [การแพทย์]
Lymphadenopathy, Post Vaccinalภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่อมน้ำเหลืองโต [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days   FR: à la suite de ; par la suite
ภายหลัง[X] (phāilang) EN: to come ; to be ; future   FR: prochain ; à venir ; suivant

English-Thai: Longdo Dictionary
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
postgame (n vt slang ) ภายหลัง; มักใช้เรียกสิ่งที่ทำเพิ่มขึ้นอีก หลังจากทำไปแล้ว ( * w *m iiiita)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
after    [ADJ] ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, Syn. later, next
after    [PREP] ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่
after    [ADV] ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่, Syn. later, next
afterward    [ADV] ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwards, subsequently
afterwards    [ADV] ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwars, subsequently
post    [PRF] ด้านหลัง, See also: ภายหลัง
posterior    [ADJ] ภายหลัง, See also: สมัยหลัง, ต่อมา, Syn. later, coming after, next
subsequent    [ADJ] ซึ่งตามมา, See also: ภายหลัง, ต่อมา, Syn. following, later, succeeding
thereinafter    [ADV] ตั้งแต่นั้นต่อมา, See also: ภายหลังจากนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
afterward(อาฟ' เทอะเวิร์ด, แอฟ-') adv. ภายหลัง, Syn. afterwards (after)
aftrwit(อาฟ' เทอะวิท, แอฟ-) ความฉลาดได้ในภายหลัง
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
consequence(คอน'ซะเควินซฺ) n. ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง,ความสำคัญ -Phr. (in consequence ผลก็คือ), Syn. result,effect ###A. antecedent,cause

English-Thai: Nontri Dictionary
after(adj) ภายหลัง,หลังจาก
after(adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง
after(con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
subsequent(adj) ก็,ตามมา,ภายหลัง,หลังจากที่,ครั้นแล้ว
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
今後[こんご, kongo] (adv) ภายหลัง

Are you satisfied with the result?

Go to Top