ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พลเมือง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลเมือง-, *พลเมือง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลเมือง(n) population, See also: citizen, inhabitant, people, Syn. ประชากร, พสกนิกร, ชาวเมือง, ราษฎร, Example: อินเดีย ประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับ 2 ของโลกกำลังเข้าสู่เทศกาลเลือกตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชาวประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลเมือง(พนละ-) น. ประชาชน, ราษฎร, ชาวประเทศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citizenพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citizenพลเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
citizenพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
netizenพลเมืองเครือข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
netizenพลเมืองเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizen, naturalizedพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naturalized citizenพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naturalized citizenพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
citizen, natural-bornพลเมืองโดยกำเนิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural-born citizenพลเมืองโดยกำเนิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.พลเมืองยิวจะถูกเนรเทศออกไป คงอยู่แต่ชาว อารยัน The Great Dictator (1940)
Citizens, I mean comrades, brake it up!พลเมืองฉันหมายคว- ามว่าสหายเบรกขึ้น! Idemo dalje (1982)
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
We aren't the ones who will change it, but rather, those citizens who hope for Akira will.ไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนมัน แต่บางที พลเมืองพวกนั้นหวังว่าจะพบกับอากิระจริงๆ Akira (1988)
He was a pioneer in the civil rights and the anti-war movement.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิของพลเมือง และการต่อต้านสงคราม Field of Dreams (1989)
Citizens faced with the collapse of local police have taken the law into their own hands.'พลเมืองที่หวังพึ่งตำรวจไม่ได้' 'ทำตัวเป็นมือกฎหมายซะเอง'. Night of the Living Dead (1990)
You compare the bourgeoisie Rimbaud hated to French citizens of today who are... indifferent to the French in Algeria, fighting to defend their land, blood and dignity.เธอเปรียบเทียบชนชั้นกลาง แรงโบด์เกลียด พลเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบัน ผู้... "ไม่แยแส Wild Reeds (1994)
I'm a good citizen.ผมเป็นพลเมืองดี Heat (1995)
Hugh Benny has reformed his wayward life... and become a born-again good citizen.ฮิวเบนนี่ปรับปรุงชีวิตเขาใหม่ กลายเป็นพลเมืองดีกับเขาขึ้นมา Heat (1995)
All citizens are urged to attend the meeting... that will be held in the high school gymnasium...พลเมืองทั้งหมดอยู่ กระตุ้นให้เข้าร่วมประชุม ... ที่จะจัดขึ้น ในโรงยิมโรงเรียนมัธยม ... Dante's Peak (1997)
Citizens of Paris, listen to me.พลเมืองปารีสจงฟังข้า... The Man in the Iron Mask (1998)
I'm an American. May I telephone the Embassy?ฉันเป็นพลเมืองอเมริกัน ฉันขอโทรไปสถานฑูตได้ไหม? Brokedown Palace (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลเมือง[phonlameūang] (n) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population  FR: citoyen [ m ] ; civil [ m ] ; population [ f ]
พลเมืองดี[phonlameūang dī] (n, exp) EN: good citizen
พลเมืองโดยกำเนิด[phonlameūang dōi kamnoēt] (n, exp) EN: natural-born citizen  FR: citoyen de naissance [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citizen(n) ประชาชน, See also: พลเมือง, Syn. inhabitant, denizen, national
city(n) พลเมืองทั้งหมด
Etruscan(n) พลเมืองของอิทรูเรียโบราณ, See also: ประชาชนชาวอีทรูเรียโบราณ
nation(n) คนในประเทศ, See also: พลเมือง, ประชาชน, Syn. nationality, Ant. alien, foreigner
parishioner(n) พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา, Syn. layman, countryman, countrywoman
populace(n) ประชาชน, See also: พลเมือง, Syn. masses, multitude, people, population
population(n) ประชากร, See also: พลเมือง, ราษฎร, Syn. inhabitants, dwellers, citizenry, group
subject(n) ประชากร, See also: พลเมือง, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง, Syn. citizen, national, subordinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assamese(แอสซะมีซ') adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง, ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม, ภาษาอัสสัม
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
burgessn. ประชากร, พลเมือง, ผู้อยู่อาศัย
citizen(ซิท'ทิเซิน) n. พลเมือง, ชาวเมือง, ประชากร, See also: citizenly adj.
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร, กรุง) , เทศบาล, สัญชาติ, พลเรือน (พลเมือง, ประชากร) , ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
civics(ซิฟ'วิคซฺ) n. วิชาหน้าที่พลเมือง
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง, ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี, เกี่ยวกับคดีแพ่ง, มีอารยธรรม, มีมารยาท, ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civil rightsn. สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง, See also: civil-rights adj. ดูcivil rights
civism(ซิฟ'วิสซีม) n. การเป็นพลเมืองที่ดี
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด, เกี่ยวกับสากลนิยม, ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง, ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา, ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo

English-Thai: Nontri Dictionary
burgher(n) ชาวเมือง, พลเมือง, ประชาชน
citizen(n) ประชากร, ชาวเมือง, พลเมือง, ประชาชน, คนในบังคับ
citizenship(n) การเป็นพลเมือง, สิทธิของประชากร, สัญชาติ
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง, เกี่ยวกับเมือง, ของจังหวัด, ของเทศบาล
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง, ในฐานะพลเมือง, ของพลเมือง, สุภาพ
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี, ความสุภาพ, ความมีมารยาท, ความมีอัธยาศัยไมตรี
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก, ความเป็นสากล
denizen(n) พลเมือง, ผู้พักพิง, ผู้อยู่อาศัย,  ผู้พำนัก
folk(n) ผู้คน, พ่อบ้าน, พลเมือง, ประชาชน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colonialist(n) พลเมืองในอาณานิคม
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Staatsbürger(n) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an., See also: die Staatsbürgerin

French-Thai: Longdo Dictionary
citoyen(n) |m| พลเมืองชาย
citoyenne(n) |f| พลเมืองหญิง
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top