Search result for

พจนานุกร

(53 entries)
(0.2658 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พจนานุกร-, *พจนานุกร*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พจนานุกร    [N] dictionary, Example: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พจนานุกร(-กฺรม) น. หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย.
พจนานุกรดู พจน-, พจน์ ๑.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
data dictionaryพจนานุกรมข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exception dictionaryพจนานุกรมคำยกเว้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic dictionaryพจนานุกรมอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pronouncing dictionaryพจนานุกรมคำอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Language dictionaryพจนานุกรมภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dictionaryพจนานุกร[เทคโนโลยีการศึกษา]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unabridge dictionaryพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's dictionaryพจนานุกรมสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Concise dictionaryพจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พจนานุกร[v. exp.] (phlik phojanānukrom) EN: look it up in a dictionary   FR: chercher dans le dictionnaire ; parcourir le dictionnaire
พจนานุกร[n.] (phojanānukrom) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
พจนานุกร[n.] (photjanānukrom) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน[n. prop.] (Photjanānukrom Chabap Rātchabandittayasathān) EN: Royal Institute Dictionary (RID)   FR: Dictionnaire de l'Institut Royal [m]
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (phojanānukrom khømphiutoē) FR: dictionnaire informatique [m]
พจนานุกรมฉบับย่อ[n. exp.] (photjanānukrom chabap yø) EN: concise dictionary   
พจนานุกรมรูปภาพ [n. exp.] (photjanānukrom rūpphāp) EN: picture dictionary   FR: dictionnaire illustré [m]
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์[n. exp.] (photjanānukrom sap khømphiūtoē) FR: dictionnaire informatique [m]
พจนานุกรมเชิงสารานุกรม[n. exp.] (photjanānukrom choēng sārānukrom) EN: encyclopaedic dictionary = encyclopedic dictionary (Am.)   FR: dictionnaire encyclopédique [m]
พจนานุกรมไทย[n. exp.] (photjanānukrom Thai) EN: Thai dictionary   FR: dictionnaire thaï [m] ; dictionnaire de la langue thaïe [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictionary [N] พจนานุกรม, See also: ปทานุกรม, นามานุกรม, ประมวลคำศัพท์, อภิธานคำศัพท์, Syn. glossary, wordbook, vocabulary
gazetteer [N] พจนานุกรมภูมิศาสตร์
lexicon [N] พจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาโบราณ), Syn. dicitionary
thesaurus [N] พจนานุกรมที่รวมคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน, Syn. glossary, synonymy, synonyms and antonyms
wordbook [N] พจนานุกรม, See also: หนังสือคำศัพท์, ปทานุกรม, Syn. dictionary, lexicon, vocabulary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า
dictionary(ดิค'เชินนะรี) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม -a walking dictionary ผู้ที่รู้ศัพท์มาก, Syn. lexicon,thesaurus
gazetteer(แกซซิเทียร์') n. พจนานุกรมภูมิศาสตร์,นักหนังสือพิมพ์, Syn. dictionary
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
gradus(เกร'ดัส) n., (pl. -duses) พจนานุกรมฉันทลักษณ์,พจนานุกรมสัมผัส
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
lexical(เลค'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับคำหรือศัพท์,เกี่ยวกับพจนานุกรม,เกี่ยวกับlexicon (ดู)
lexicographer(เลคซะคอก'ระเฟอะ) n. ผู้เขียนหรือรวบรวมพจนานุกร
lexicography(เลคซะคอก'ระฟี) n. การเขียนหรือรวบรวมพจนานุกรม.
lexicon(เลค'ซะคอน,-เคิน) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม pl. lexica,lexicons

English-Thai: Nontri Dictionary
dictionary(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม,หนังสือรวมคำศัพท์,อภิธานศัพท์
lexicographer(n) ผู้เขียนพจนานุกรม,ผู้รวบรวมพจนานุกร
lexicon(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国語辞典[こくごじてん, kokugojiten] (n) พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น)
英和辞典[えいわじてん, eiwajiten] (n) พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
辞典[じてん, jiten] (n) พจนานุกร
電子辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
辞書[じしょ, ] (n) พจนานุกร
辞書[] (n ) พจนานุกร

German-Thai: Longdo Dictionary
Wörterbuch(n) |das, pl. Wörterbücher| พจนานุกร

French-Thai: Longdo Dictionary
dictionnaire(n) |m| พจนานุกร
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?

Go to Top