Search result for

ประจำวัน

(35 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจำวัน-, *ประจำวัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำวัน[ADJ] daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A routine checkup can wait. What else you got?การตรวจประจำวันรอได้ คุณต้องการอะไร Last Resort (2008)
Let me tell you about my day so far.ผมขอเล่าชีวิตประจำวันของผมนะ Jumper (2008)
You know, everyday stuff.คุณก็รู้ พวกเรื่องประจำวัน Marley & Me (2008)
"If you wanted to stay in a place like home, then why not stay at home?"ถ้าคุณอยากจะอยู่ที่ที่เหมือนกับเป็นบ้านของคุณ แล้วทำไมคุณถึงต้องจากบ้านของคุณมา เพื่อที่จะหนีจากชีวิตประจำวันของเรางั้นหรอ Bedtime Stories (2008)
The uncertainties of nature weigh on daily life.ความไม่แน่นอนของธรรมชาิติ ก็ถ่วงทับชีวิตประจำวัน Home (2009)
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่ Home (2009)
It's a cliche for a reason,and it's marvin's routine.มันเป็นเหตุผลไงล่ะ มันเป็นกิจวัตรประจำวันของมาร์ติน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
And the top news of the day here in South Africa and around the world.และข่าวเด่นประจำวันนี้ของแอฟริกาใต้.. และของทั่วทั้งโลกเลย ก็คือ.. Invictus (2009)
Come on. It's the highlight of my day.เอาน่า มันเป็นเรื่องพิเศษประจำวันของฉันเลยนะ It's a Terrible Life (2009)
Lucifer's first?เรื่องเล่าปิศาจประจำวันอาทิตย์ When the Levee Breaks (2009)
So when could he get back to his normal routine?แต่เขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาได้ไหม ฉันหมายถึง แค่ คุณรู้นะ โดยกิจวัตรปกติทั่วไป ABQ (2009)
Yeah, citrine. It's Henry's birthstone.ใช่, ไซทรินหนะ เป็นหินประจำวันเกิดของเฮนรี่ Cold Comfort (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
ประจำวัน[adj., adv.] (prajamwan) EN: daily ; everyday   FR: quotidien ; journalier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
day-to-day[ADJ] ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน, See also: ประจำวัน, Syn. every day, daily
quotidian[ADJ] รายวัน, See also: ประจำวัน, เป็นรายวัน, Syn. daily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
day-to-dayadj. วันแล้ววันเล่า,ประจำวัน
diarisevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
diarizevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
diary(ได'อะรี) n. บันทึกประจำวัน,อนุทิน, See also: diarist n. ดูdiary
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily
genre(จาน'ระ) n.จำพวก,ชนิด,แบบ,ประเภท,ภาพเขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน adj. เกี่ยวกับชนิด -pl. genres
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้

English-Thai: Nontri Dictionary
charwoman(n) หญิงทำความสะอาดประจำวัน
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
routine(n) หน้าที่ประจำ,กิจวัตรประจำวัน,งานประจำ

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich
Alltag(n) |der, pl. Alltage| ชีวิตประจำวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top