ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บิดา

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิดา-, *บิดา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พี่น้องร่วมบิดามารดา (n ) brother and sister of full blood

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิดา[N] father, Syn. บิดร, พ่อ, ชนก, คุณพ่อ, Example: ลูกที่ดีควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครู อาจารย์, Thai definition: ผู้ให้กำเนิด, Notes: (สุภาพ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิดาน. พ่อ (ใช้ในภาษาทางการ), โดยปริยายหมายความว่า ผู้ให้กำเนิด เช่น บิดาแห่งประวัติศาสตร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุ, บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก) [TU Subject Heading]
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]
Father and infantบิดากับทารก [TU Subject Heading]
Fathersบิดา [TU Subject Heading]
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Older parentsบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย) [TU Subject Heading]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Parent and childบิดามารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Parent and child (Law)บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Goodbye, Father. - Goodbye, son. Hurry back.ลาก่อน, พระบิดา ลาลูกชาย รีบ กลับ Pinocchio (1940)
Father, it's me!พระบิดาก็ฉัน! Pinocchio (1940)
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า The Old Man and the Sea (1958)
- It's all a load of Father Xmas's.มันคือทั้งหมดที่โหลดมาจากพระ บิดาของคริสต์มาส Yellow Submarine (1968)
- It's not. It's Father Time.มันไม่ใช่ มันคือเวลาที่พระบิดา ดา Yellow Submarine (1968)
Family, family. Father, mother. Mother, father.ครอบครัว, ครอบครัว บิดามารดา พ่อแม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Lord God, we ask you to be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite heart.พระบิดาเจ้า, เราทูลขอพระองค์ทรงกรุณา ด้วยใจที่ถ่อมและสำนึกบาป. Cinema Paradiso (1988)
I absolve you, in the name of the Father...พ่ออภัยให้ลูก, ในพระนามของพระบิดา... Cinema Paradiso (1988)
Father of our Lord Jesus Christ...พระบิดาของพระเยซูเจ้า Wuthering Heights (1992)
Grant this, we beseech Thee, O merciful Father, through Jesus Christ,โปรดทรงรับเรา เราขอคารวะท่าน พระบิดาผู้มีเมตตา ผ่านทางพระเยซูเจ้า Wuthering Heights (1992)
I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.เราขอศีลจุ่มเจ้า ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต Wuthering Heights (1992)
Our Father who art in Calgary, bobsled be Thy name.พระบิดาพวกเรามาอยู่ที่ คาลการี่ นี้ เพื่อบ๊อบสเลด... Cool Runnings (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดา[n.] (bidā) EN: father   FR: père [m]
บิดาชื่อ [n. exp.] (bidā cheū) EN: father's name   FR: nom du père [m]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
father[N] บิดา, See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม, Syn. dad, daddy
Mendel[N] บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
pater[N] พ่อ, See also: บิดา, Syn. father, dad, daddy, papa
sire[N] บิดา, See also: พ่อ, พ่อพันธุ์, Syn. father, dad, daddy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
filiciden. บิดาผู้ฆ่าบุตรของตัวเอง,
freud(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
half sisterพี่น้อง (ผู้หญิง) ที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-bloodn. คนร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน. ลูกผสม,คนครึ่งชาติ., See also: half-blooded adj.
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา
filial(adj) ของลูกต่อบิดามารดา,เกี่ยวกับพันธุกรรม
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
papa(n) ป๋า,บิดา,พ่อ
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちち, chichi] (n) บิดา, พ่อ

French-Thai: Longdo Dictionary
père(n) |m| พ่อ, บิดา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top