Search result for

นักการ

(68 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักการ-, *นักการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักการ[N] factotum, See also: office boy, dispatch carrier, messenger, general factotum, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานชั้นผู้น้อยต่ำกว่าเสมียน ทำหน้าที่เดินหนังสือ
นักการทูต[N] diplomat, See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman, Example: พ่อของฉวีวรรณเป็นนักการทูตที่มีความสามารถมานานมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการทูต
นักการตลาด[N] marketing man, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ
นักการพนัน[N] gambler, Syn. นักเล่นการพนัน, นักพนัน, Example: ผมทอดเต๋าได้ดีเท่ากับนักการพนันที่ช่ำชอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบเล่นการพนัน
นักการศึกษา[N] educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
นักการเมือง[N] politician, See also: statesman, congressman, Example: เราเชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่ดีอีกมากในปัจจุบัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทางการเมือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักการน. พนักงานชั้นผู้น้อยตํ่ากว่าเสมียน ทำหน้าที่เดินหนังสือ.
นักการเมืองน. ผู้ฝักใฝ่ในทางการเมือง, ผู้ที่ทำหน้าที่ทางการเมือง เช่นรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politicianนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maverickนักการเมืองหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women politicians นักการเมืองสตรี, นักการเมืองสตรี [TU Subject Heading]
Educatorsนักการศึกษา [TU Subject Heading]
Marketing personnelนักการตลาด [TU Subject Heading]
Politiciansนักการเมือง [TU Subject Heading]
Diplomatic Illnessนักการทูตแสร้งทำเป็นป่วย ใช้เป็นข้อแก้ตัวในการที่ไม่ไปร่วมพิธี ร่วมประชุม หรือร่วมงานสังคม เพื่อมิให้เป็นการแสลงน้ำใจโดยมิสมควรแก่ผู้เชิญ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's an honest politician...เขาเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Of course not, I'm just paying attention to our citizens, like a good politician.ยังหรอก, ผมแค่มาดูแลใส่ใจประชาชนของผม ตามที่นักการเมืองที่ดีควรกระทำหน่ะครับ Beethoven Virus (2008)
I don't get political points for being an idealist.ผมไม่ใช่พวกนักการเมืองสร้างภาพ The Dark Knight (2008)
They're all gonna come after you now, and not just the Mob.ไม่ใช่แค่พวกมาเฟีย ทั้งนักการเมือง The Dark Knight (2008)
Don't encourage politicians to be involved in this.อย่ายุยงอย่างนักการเมือง ให้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ Episode #1.9 (2008)
One is Al-Masri, a lawyer a low-level al Qaeda financier, if that's not a contradiction in terms.คนนึงเป็นทนายชื่ออัล มาสรี่ นักการเงินระดับล่างของพวกอัลเคด้า ถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิด Body of Lies (2008)
Now, the first rule of political life is you never let a president get behind the wheel of a car, ever.กฎข้อแรกของชีวิตนักการเมืองคือ ห้ามปล่อยให้ปธน. หลบหลังล้อรถเด็ดขาด Frost/Nixon (2008)
He said, "Mr. President, most politiciansเขาพูดว่า.. ท่านปธน.ครับ\ นักการเมืองส่วนมาก Frost/Nixon (2008)
That's close to 30 hours with the most compelling and controversial politician of our times.รวมกันแล้วก็ร่วม 30 ชั่วโมง กับนักการเมืองที่มีประเด็นและถูกถกเถียง กันอย่างมากในเวลานี้ Frost/Nixon (2008)
Maybe you should have been a politician and I the rigorous interviewer.บางทีคุณน่าจะเป็นนักการเมือง และผมเป็นคนสัมภาษณ์ที่แข็งกร้าวแทน Frost/Nixon (2008)
There was a hell of a lot of political infighting and petty, petty shit, and then basically the old man stepped on Geiberger's throat.พวกนักการเมืองน่ะ ชอบทะเลาะกัน งี่เง่า แล้วคุณลุงก็จัดการกายเบอร์เกอร์ซะอยู่หมัด Burn After Reading (2008)
SUCRE: What do diplomats usually do?อะไรที่นักการทูตทำเป็นประจำบ้าง Eagles and Angels (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]
นักการตลาด[n. exp.] (nakkāntalāt) EN: marketing expert ; marketing man   FR: expert en marketing [m]
นักการทูต[n.] (nakkānthūt) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman   FR: diplomate [m, f]
นักการบัญชี[n. exp.] (nak kān banchī) EN: accountant   
นักการพนัน[n.] (nakkānphanan) EN: gambler   FR: parieur [m] ; joueur [m]
นักการภารโรง[n. exp.] (nakkān phānrōng) EN: janitor   
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūang) EN: politician ; statesman ; congressman   FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attache[N] นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต
demagogue[N] นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง, Syn. agitator, fanatic
diplomat[N] นักการทูต, See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม, Syn. diplomatist, envoy representative
educationalist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue
educator[N] นักการศึกษา, See also: นักวิชาการศึกษา, Syn. instructor, pedagogue
emissary[N] นักการทูต, See also: ทูต, ตัวแทนที่ส่งออกไปปฏิบัติภารกิจ, Syn. consul, envoy, representative
minister[N] รัฐมนตรี, See also: นักการฑูต, Syn. cabinet member, ambassdor, consul, high officer
politician[N] นักการเมือง, See also: ผู้เล่นการเมือง, Syn. party man, partisan, demagogue, congressman
politico[N] นักการเมือง, Syn. politician
scholar[N] นักวิชาการ, See also: นักการศึกษา, ผู้คงแก่เรียน, Syn. philosopher, pundit, professor, savant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
diplomat(ดิพ'ละแมท) n. นักการทูต
educator(เอด'จุเคเทอะ) n. ผู้ให้การศึกษา,นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์, Syn. instructor
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
gamester(เกม'สเทอะ) n. ผู้ชอบเล่นการพนัน,นักการพนัน, Syn. gambler
politician(พอลลิทิช'เชิน) n. นักการเมือง
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
supernumerary(ซูเพอนู'เมอเรอรี่) adj. เกิน,มากเกิน,มีจำนวนเกิน,จำนวนพิเศษ,เป็นตัวสำรอง. n. สิ่งที่เกิน,สิ่งที่สำรองไว้เป็นพิเศษ,สิ่งที่มีไว้เพื่อเวลาจำเป็น,ข้าราชการพิเศษ,คนงานพิเศษ,นักการ, Syn. extra
tactician(แทคทิช'เชิน) n. นักกลยุทธ,นักการทหาร,นักวางยุทธวิธี

English-Thai: Nontri Dictionary
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต
educator(n) นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์,ผู้ให้การศึกษา
financier(n) นักการเงิน,ผู้ให้ทุน
gambler(n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค
gamester(n) นักการพนัน
janitor(n) ภารโรง,นักการ,คนเฝ้าประตู
militarist(n) ผู้นิยมลัทธิทหาร,นักการทหาร
politician(n) นักการเมือง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
financiator[ไฟเนินเชอะเทอ] (n ) นักการเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
政治家[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง

German-Thai: Longdo Dictionary
Politiker(n) |der, pl. Politiker| นักการเมือง, See also: die Politikerin
Kosten(n) |nur Pl.| ผลรวมรายจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ค่าใช้จ่าย เช่น Die beiden Politiker haben ihre Asienreise auf eigene Kosten gemacht. นักการเมืองสองท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเดินทางไปทวีปเอเซีย , See also: Related: Ausgaben, Unkosten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top