Search result for

ทางโลก

(32 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางโลก-, *ทางโลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางโลก[ADJ] secular, See also: temporal, mundane, worldly, Ant. ทางธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Secular?เพลงทางโลกเหรอ? Doubt (2008)
What would be the point of a secular song?อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของเพลงทางโลกล่ะ? Doubt (2008)
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง Phoenix (2009)
That's not literal enough, Sweets.มันก็ยังไม่เป็นความจริงใน ทางโลกพอน่ะ สวีทส์ Harbingers in a Fountain (2009)
You don't sit on a toilet like that until you've left the material world behind.ว่าคุณจะไม่นั่งโถส้วมแบบนั้น จนกว่าคุณจะตัดเรื่องวัตถุทางโลกแล้ว Home Economics (2009)
Seems as if someone's practicing the mundane activities she'll be saddled with the rest of her life.มันเหมือนกับว่า มีใครซักคน ปฏิบัติกิจกรรมทางโลก... เธอจะถูกใส่อานไว้ กับชีวิตที่เหลือทั้งหมด Easy A (2010)
Okay, can we just keep it secular, honey?โอเค เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับทางโลกได้ไหม นักเรียนที่รัก No Más (2010)
The universe is really, really big.ที่ถูกคานจงใจทางโลก Are We Alone? (2010)
Sure. - He's so sophisticated.- เขาเชี่ยวชาญเรื่องทางโลก Super 8 (2011)
You traded your place in God's plan for the pathetically mundane.นายแลกสถานะของนาย กับแผนของพระเจ้า เพื่อเรื่องทางโลกที่น่าสังเวช Sin of Omission (2011)
- I like mundane.- ผมชอบเรื่องทางโลก Sin of Omission (2011)
I-I don't believe in attacking people online and spreading rumors.ฉัน ฉันไม่ชอบการทำร้ายคนทางโลกออนไลน์ และกระจายข่าวลือ I Am Number Nine (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mundane[ADJ] เกี่ยวกับโลก, See also: ทางโลก, ปกติ, ธรรมดา, Syn. normal, ordinary, worldy, earthly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
mundane(มันเดน',มัน'เดน) adj. ทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย,ธรรมดาโลก,ปกติ
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
secular(เซค'คิวละ) adj. ทางโลก,ทางฆราวาส,โลกีย์,ชาตินี้,นอกวัด,ไม่ใช่ทางพระ,ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา,นานแสนนาน,ตลอดไป,เกิดขึ้นครั้งเดียวในยุคหนึ่งหรือศตวรรษหนึ่ง. n. ฆราวาส,ชาวโลก,ปถุชน, See also: secularly adv.
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ,หมกมุ่นในรสชาติ,มั่วโลกีย์,แห่งกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,กระตุ้นความรู้สึก,กระตุ้นรสชาติ,ทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly,lewd
sensualise(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensualize(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sublunary(ซับ'ลูนะรี) adj. ใต้ดวงจันทร์,อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์,เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกมนุษย์,โลกีย์ทางโลก., Syn. sublunar
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite

English-Thai: Nontri Dictionary
fleshly(adj) ทางร่างกาย,ทางโลกีย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
mundane(adj) ทางโลก,โลกีย์,ทางโลกียวิสัย
secular(adj) เกี่ยวกับฆราวาส,ทางโลก,ทางโลกีย์
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส,ทำให้เป็นทางโลก
sensual(adj) ราคะจัด,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึก,ทางโลก
temporal(adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย
worldly(adj) ทางโลก,ทางโลกียวิสัย,เกี่ยวกับมนุษย์โลก

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: S. weltlich, A. sakral,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top