Search result for

ตราหน้า

(25 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตราหน้า-, *ตราหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราหน้า[V] denounce, See also: accuse, insult, defy, despise, Syn. หมายหน้า, หยามหน้า, สบประมาท, Example: พวกเราตราหน้าเขาไว้ได้เลยว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จแน่นอน, Thai definition: แสดงการหยามหน้าหรือสบประมาทผู้อื่น
ตราหน้า[V] brand, See also: label, stigmatize, condemn, disparage, damn, Syn. หมายหน้า, Example: ดอยในอดีตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงถูกตราหน้าว่าเป็น คอมมิวนิสต์, Thai definition: หมายหน้าไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตราหน้าก. หมายหน้าไว้
ตราหน้าหยามหน้า, สบประมาท.
หมายหน้าตราหน้า เช่น เขาถูกหมายหน้าว่าเป็นคนไม่ดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But as long as we remain unmarried any child I gave you would be dubbed "bastard."แต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้สมรส ลูกคนใดที่หม่อมชั้นมอบให้แก่ฝ่าบาท จะถูกตราหน้าว่าเป็น "ลูกนอกกฏหมาย" The Other Boleyn Girl (2008)
It might put him in danger if he gets labeled as a protestor.มันอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย ถ้าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
We are not afraid of being labeled as protestors.เราไม่กลัวที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
I think your hobby is labeling people.ฉันคิดว่างานอดิเรกของเธอคือ ตราหน้าผู้คน. Episode #1.9 (2008)
If Agent Walker did that, not only would she be fired but potentially face charges of misappropriation of government intelligence.ถ้าสายลับวอคเกอร์ ทำแบบนั้น ไม่เพียงแต่เธอจะโดนไล่ออกเท่านั้น แต่เป็นไปได้ว่าเธอจะถูกตราหน้า Chuck Versus the Broken Heart (2009)
But because I choose to date a younger man,I'm labeled a sexual carnivore?แต่พอฉันเลือกมีอะไรกับเด็กหนุ่ม ฉันถูกตราหน้าว่ากินเด็ก? Bolt Action (2009)
Then some thumb-sucker came along and tagged him "RED."อยู่ดีๆก็มีคนดูดนิ้วเข้ามา แล้วตราหน้าเขาว่าเป็น"ผอ" RED (2010)
Those kids get labeled the second they walk through the door freshman year... geek, punk, jock, queer.ทุกคนถูกตราหน้า ตั้งแต่วันแรก กี๊ก, พั้งค์, บ้านนอก, เกย์ Dream On (2010)
No labels, no preconceptions. Their true spirits.ไม่ตราหน้า, ไม่อคติ สปิริทที่แท้จริง Dream On (2010)
If we do this, and if we get caught, we're gonna be tried for treason, and you're gonna lose everything and you're never going to get a chance to be a real spy.เราจะถูกตราหน้าว่าก่อการกบฎ และเธอจะต้องเสียทุกอย่าง และไม่มีวันมีโอกาสที่จะเป็นสายลับเต็มตัว Chuck Versus the Tic Tac (2010)
I did not have you pegged as a stoner.ฉันไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นพวกขี้ยา Truly Content (2010)
♪ Now you tell me that I'm crazy ♪#ตอนนี้เธอตราหน้า ว่าฉันเป็นคนบ้า# Rumours (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตราหน้า[v.] (trānā) EN: label ; brand   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
stigma(สทิก'มะ) n.ความอัปยศอดสู,มลทิน,รอยด่างพร้อย,ตราพิมพ์,ตราหน้า,ตรานาบ,แผลเป็น,แต้ม,จุด,ตาของสัตว์เซลล์เดียวจำพวกโปรโตซัว,ทางเข้าระบบหายใจของแมลง,ส่วนของเกสรตัวเมียที่รับละอองเกสร pl. stigmata,stigmas
stigmatise(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.
stigmatize(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peg (vt) ตราหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top