ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดีใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดีใจ-, *ดีใจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีใจ(v) be glad, See also: be happy, be delightful, be blissful, Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ, Ant. เสียใจ, Example: การที่ลูกเรียนสำเร็จทำให้พ่อแม่ดีใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดีใจก. ยินดี, ชอบใจ, พอใจ.
สุมนัสดีใจ, พอใจ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm so glad!ฉันดีใจ ที่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Anyway, it's nice to see you back.แต่ก็ดีใจที่นายกลับมา The Great Dictator (1940)
You're a nice-a little man. I'm so glad to see you again.คุณนี่ไม่หล่อเอาซะเลย ผมดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
No? May I have the pleasure?ไม่เหรอ ผมคงดีใจสินะ The Great Dictator (1940)
Schultz, I'm happy you're with us again.ชูลท์ซ ผมดีใจที่คุณกลับมารบอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Gee, I'm glad to see ya!จี ฉันดีใจที่ได้เห็นยา! Pinocchio (1940)
- But I'm awfully glad to see you.แต่ฉันชะมัดดีใจที่ได้พบ คุณ Pinocchio (1940)
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
I'm so glad you called me, Mr. De Winter.ดีใจจังที่คุณโทรมา คุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
I'm very happy for you both. - When and where is the wedding to be?ฉันดีใจด้วย แล้วงานแต่งจะจัดที่ไหน เมื่อไหร่คะ Rebecca (1940)
Glad to see you home, sir.- ครับ ขอบคุณครับ ดีใจที่เห็นท่านกลับมา Rebecca (1940)
I can't tell you how glad I am that you married Maxim.ผมล่ะดีใจจริงๆ ที่คุณเเต่งงานกับเเม็กซิม Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[dījai thī dāi phop khun] (xp) EN: glad to have met you ; so glad to see you  FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดีใจมาก[dījai māk] (adj) FR: très heureux ; enchanté

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ, See also: ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delight in(phrv) ยินดีเรื่อง, See also: ดีใจในเรื่อง, Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
delight with(phrv) ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
exult at(phrv) ดีใจมากเกี่ยวกับ, See also: รื่นเริงมากกับ, Syn. crow over
exult in(phrv) ดีใจมากเกี่ยวกับ, See also: รื่นเริงมากกับ, Syn. crow over
exult over(phrv) ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น, See also: ดีใจไปกับ, Syn. crow over
exult(vi) ดีใจ, See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี, Syn. delight, rejoice, revel
glory in(phrv) ดีใจใน, See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ, Syn. delight in, rejoice at, rejoice in, rejoice over
hug oneself(phrv) ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ
glad(adj) ดีใจ, See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ, Syn. cheerful, elated, Ant. depressed
overjoyed(adj) ดีใจเหลือเกิน, Syn. delighted, elated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน, ความดีใจ, Syn. spirit
cheer(เชียร์) { cheered, cheering, cheers } vt., n. (การ) ร้องเสียงไชโย, ไชโย, โห่ร้อง, ยุ, ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย, สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี, ความดีใจ, อาหาร, เสบียง, สีหน้าการปลอบใจ, การทำให้ใจชุ่มชื่น, การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี, ร่าเริง, ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
cheerily(เชีย'ริลี) adv. ดีอกดีใจ, อย่างร่าเริง
cheeriness(เชีย'ริเนส) n. ความดีอกดีใจ, ความร่าเริง
chirk(เชิร์ค) { chirked, chirking, chirks } vt., vi. โห่ร้องสนับสนุน, โห่ร้อง adj. ร่าเริง, เป็นสุข, ดีอกดีใจ
crow(โคร) { crowd/crew, crowed, crowding, crows } n. อีกา, ชะแลง, ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt., n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน, ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ, คุยโต, See also: crowingly adv.
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น, ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี, ความภูมิใจ, อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น, ยกย่อง, กระตุ้น, เพิ่มความเข้มข้น, ทำให้ปีติยินดี, ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerful(adj) ยินดี, ชื่นบาน, เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีใจ
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี, ความดีใจ, ความปีติยินดี
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี, ซึ่งปีติยินดี, ซึ่งดีใจเหลือล้น
exaltation(n) การยกระดับ, ความเบิกบานใจ, ความปลื้มปีติ, ความดีใจ
exhilarate(vt) ทำให้ร่าเริง, ทำให้เบิกบาน, ทำให้ดีอกดีใจ
exhilaration(n) ความร่าเริง, ความรื่นเริง, ความเบิกบานใจ, ความดีอกดีใจ
exult(vi) ปราโมทย์, หรรษา, ยินดีปรีดา, ดีใจมาก
glad(adj) น่ายินดี, ดีใจ, ปีติ, เบิกบาน, ชื่นชม
gladden(vt) ทำให้ยินดี, ทำให้ดีใจ, ทำให้ปลื้มปีติ
gladness(n) ความยินดี, ความดีใจ, ความปีติยินดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, Ant. 悲しい
幸い[さいわい, saiwai] (adj) ดีใจ, ยินดี, พอใจ เช่น ご意見を頂ければ幸いです。ถ้าได้รับความเห็นจากท่านจะยินดีมาก, Syn. 嬉しい

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] TH: ดีใจ  EN: to be glad

German-Thai: Longdo Dictionary
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
sprachlos(adj) อึ้งจนพูดไม่ออก หรือ ดีใจ, ประหลาดใจจนพูดไม่ออก (vor Freude; Schreck; Überraschung; Erstaunen sprachlos sein), See also: Related: die Sprachlosigkeit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top