ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จดหมายเหตุ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จดหมายเหตุ-, *จดหมายเหตุ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ[N] annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จดหมายเหตุน. หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป, รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
archivesจดหมายเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archivesจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivesจดหมายเหตุ, สถาบันจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุ
Archives มีความหมาย 3 ประการ ดังนี้

1. เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ เอกสารเหล่านี้ได้รับการสงวนรักษาไว้อย่างถาวรในหอจดหมายเหตุเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ และการตัดสินทางกฎหมาย จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ จำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เอกสารสำคัญนี้ เรียกว่า จดหมายเหตุ หรือ เอกสารจดหมายเหตุ (Archival materials)

2. สถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน การจัดหาหรือรับมอบ การจัดเก็บดูแลรักษา และการถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ ความหมายนี้ เรียกว่า สถาบันจดหมายเหตุ หรือ หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archival Agency) สำหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานจดหมายเหตุระดับชาติของไทยในปัจจุบัน คือ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

3. ตัวอาคารหรือส่วนของอาคารที่เป็นที่จัดตั้งหรือที่ทำการของสถาบันจดหมายเหตุหรือหน่วยงานจดหมายเหตุ ความหมายนี้ เรียกว่า หอจดหมายเหตุ (Archival Repository) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Digital archiveจดหมายเหตุดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sound archiveจดหมายเหตุเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Archivesจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On archive security, reflect on your actions you can, Padawan.ระหว่างการอารักขาหอจดหมายเหตุ จะทำให้เจ้าไตร่ตรอง การกระทำของตัวเองได้ พาดาวัน Holocron Heist (2009)
The archives hold a great many secrets, it is true.หอจดหมายเหตุเก็บรักษา ความลับที่สำคัญมากมาย นั่นคือความจริง Holocron Heist (2009)
You should be able to walk into the archives and monitor us without a problem.เจ้าสามารถเดินเข้าไปในหอจดหมายเหตุ และรายงานเราโดยไม่มีปัญหา Holocron Heist (2009)
You know, you really should come back and dig through our archives.รู้ไหม? คุณน่าจะกลับมาอีกนะ มาขุดคุ้ยบันทึกหรือจดหมายเหตุของเรา Slumber Party (2013)
Nothing in the archives, and I obviously couldn't find anything like it online, not to mention I'm pretty sure that the Men of Letters doesn't exactly have I.T. support anymore, either.ไม่มีอะไรในจดหมายเหตุพวกนั้น และที่แน่ๆ คือฉันหาไม่เจอว่าอะไรทำให้มันออนไลน์ได้ นี่ยังไม่พูดถึง เรื่องที่ฉันแน่ใจว่าเหล่าผู้นำสาร Slumber Party (2013)
I found something in the archives.เจอบางอย่างในหอจดหมายเหตุ Slumber Party (2013)
Welcome back to the archives, Crane.ขอต้อนรับสู่คลังจดหมายเหตุอีกครั้ง เครน I, Witness (2015)
Okay. So we can start in the National Archives.เราก็เริ่มจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ I, Witness (2015)
You want to work on it at the archives? I can drop you off.อยากทำที่คลังจดหมายเหตุมั้ย แวะไปส่งได้นะ I, Witness (2015)
A plan to keep the archive in our possession.แผนการรักษาคลังจดหมายเหตุ ให้อยู่ในมือเรา Whispers in the Dark (2015)
I'll return to the archives, see if I can discern a way to combat this whispering wraith.ผมจะกลับไปที่คลังจดหมายเหตุ เผื่อจะหาทางต่อสู้กับเจ้าวิญญาณนี้ได้ Whispers in the Dark (2015)
Your archive is an amazing building, totally deserving of historic status.คลังจดหมายเหตุของคุณ เป็นอาคารที่น่าทึ่งมาก คู่ควรกับสถานะอาคารประวัติศาสตร์ Whispers in the Dark (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annals[N] จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ

English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top