ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อเท็จจริง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อเท็จจริง-, *ข้อเท็จจริง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเท็จจริง(n) fact, See also: truth, evidence, matters of fact, Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์, Example: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเท็จจริงน. ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
ข้อเท็จจริงเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ หรือที่เป็นไป.
ประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่มีการยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดี.
มูลคดีข้อเท็จจริงแห่งคดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ultimate factข้อเท็จจริงขั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary factข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, primaryข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factum probandum (L.)ข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical factข้อเท็จจริงที่ปรากฏ, ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediate dataข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, evidential; fact, relevantข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
statistical dataข้อมูลสถิติ, ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราสนใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To confirm the fact that she was going to have a child.เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าหล่อนกําลังจะมีเด็ก Rebecca (1940)
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต Rebecca (1940)
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี 12 Angry Men (1957)
Look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we?ดูเราทุกคนผู้ใหญ่ในที่นี่ เราได้ยินข้อเท็จจริงที่เราไม่? 12 Angry Men (1957)
I just wanna talk about facts.ผมแค่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 12 Angry Men (1957)
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง 12 Angry Men (1957)
- Good. Let's take the facts one at a time.- ดี ลองมาข้อเท็จจริงในเวลาหนึ่ง 12 Angry Men (1957)
He's twisting the facts.เขาบิดข้อเท็จจริง 12 Angry Men (1957)
The kid is guilty. Why don't you listen to the facts?เด็กมีความผิดจริง ทำไมคุณไม่ฟังข้อเท็จจริงหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
You want to see this boy die because you want it, not because of the facts.คุณต้องการที่จะเห็นเด็กคนนี้ตายเพราะคุณต้องการมันไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริง 12 Angry Men (1957)
- Facts determine the case.- ข้อเท็จจริงตรวจสอบกรณีที่ 12 Angry Men (1957)
I'm sick and tired of facts. You can twist 'em any way you like.ฉันป่วยและเหนื่อยของข้อเท็จจริง คุณสามารถบิด 'em แบบที่คุณต้องการใด ๆ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเท็จจริง[khøthetjing] (n) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[khøthetjing thī mai āt tōyaēng dāi] (n, exp) EN: indisputable fact
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[khøthetjing an pen thī yømrap] (n, exp) EN: accepted fact

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argument(n) ข้อพิสูจน์, See also: ข้อเท็จจริง
fact(n) ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
lowdown(n) ข้อเท็จจริง (คำสแลง), See also: ความจริง, โฉมหน้าอันแท้จริง, เบื้องหลัง
material(n) ข้อเท็จจริง, See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
matter-of-fact(n) ข้อเท็จจริง
matters of fact(n) ข้อเท็จจริง
bedrock(sl) ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง
lowdown(sl) ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง
truth(n) ข้อเท็จจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ, ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest, affirm, swear
bottom(บอท'เทิม) { bottomed, bottoming, bottoms } n., adj. ก้น, พื้นฐาน, ข้างใต้, พื้นน้ำ, ตอนท้ายสุด, ปลาย, ท้องเรือ, ปลายตรอก vt., vi. ใส่พื้นให้แก่, พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
case(เคส) { cased, casing, cases } n. เรื่อง, กรณี, สภาพ, ข้อเท็จจริง, หลักฐานพยาน, ตัวอย่างที่เป็นจริง, รูปการ, โรค, คนไข้, ราย, ข้อสนับสนุน, การฟ้องร้อง, คดี, กล่อง, ลัง, หีบ, ปลอกหุ้ม, ปลอก, ซอง, อุปกรณ์บรรจุ, ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง, หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม, ล้อม, ตรวจสอบดู -
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น, สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์, บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย, ศพ, รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์, รวมวรรณกรรม, อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง, เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย -Phr. corpus juris ประมวลหลักธ
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน, การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation, proof
datum(เด'ทัม, ดา'ทัม) n. ข้อมูลตัวเลข, ข้อเท็จจริงในการอ้างอิง, ฐาน, Syn. fact -pl. data
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง, ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์, รักษาสัจจะ, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ, ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal, true

English-Thai: Nontri Dictionary
fact(n) ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, เป็นความจริง
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง), ทำให้สับสน
phenomenon(n) ปรากฏการณ์, สิ่งที่ประทับใจ, ข้อเท็จจริง, ความประหลาด
right(n) ความยุติธรรม, สิทธิ, ความถูกต้อง, ข้อเท็จจริง, ฝ่ายขวา
sooth(n) ข้อเท็จจริง, ความจริง, ความเป็นจริง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top