Search result for

ข้อขัดแย้ง

(21 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อขัดแย้ง-, *ข้อขัดแย้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อขัดแย้ง[N] disagreement, Example: ข้อเสนอที่ทั้งประเทศต่างๆ เห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นในอนาคต, Count unit: ข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contradictionข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differenceข้อขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self contradictionข้อขัดแย้งในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conflictข้อขัดแย้ง [เศรษฐศาสตร์]
Conflict, Emotionalข้อขัดแย้งของจิตใจ [การแพทย์]
Conflict, Neuroticข้อขัดแย้งภายในจิตใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, even if I liked him, it'd constitute a conflict of interests...และ,ถ้าฉันชอบเขา, มันจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้... . Passengers (2008)
There are no conflicts anymore. Whatever you need, I'm your guy.ตอนนี้ไม่มีข้อขัดแย้งอีกแล้ว ไม่ว่าคุณต้องการอะไร ผมทำให้ได้ Damien Darko (2011)
The discrepancies in each would explain her current behavior.ข้อขัดแย้งของทั้งสองคดี อาจอธิบายได้ถึงพฤฒิกรรมปัจจุบันของเธอ The Company (2012)
I mean, did he have any conflicts with anyone at work?หมายความว่า เขามีข้อขัดแย้งกับ คนที่ที่ทำงานบ้างไหมคะ Undead Again (2012)
Yes, she was generous, but she was also a woman of many contradictions and deep secrets.ใช่ เธอจิตใจดี แต่เธอก็ยังเป็นคนที่มีข้อขัดแย้งมากมาย และลึงลงไปกว่านั้น Destiny (2012)
I've been going through the victim's computer and looking for any online threats or squabbles.ฉันเจาะเข้าไปใน คอมพิวเตอร์ของเหยื่อ เพื่อหาข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อขัดแย้ง The Friend in Need (2013)
And you could have been forced to give your child to my clan to settle this petty conflict.และคุณจะต้องผลักดันให้ลูกคุณ มาอยู่เผ่าผมเพื่อชดใช้ข้อขัดแย้งเล็กน้อยนี้ The Fact in the Fiction (2013)
This is a conflict of interest.นี่คือข้อขัดแย้งที่น่าสนใจ League of Assassins (2013)
In every civil rights conflict, we are only able to recognize the just point of view years after the fact.ในข้อขัดแย้งทุกอย่าง เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง เราจะมองเห็นความยุติธรรมได้ Ted 2 (2015)
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Two of them directly conflict with murders we know to have been committed by the Bay Harbor Butcher.ทั้งสองคนมีข้อขัดแย้งในการเป็นฆาตรกร เหยี่อที่เรารู้ว่าถูกฆ่าโดยจอมสับฯ Left Turn Ahead (2007)
at the time of this case,you were still in vice. no conflict there.ตอนเกิดคดีนี่ คุณยังทำงานล่อจับอยู่ มันไม่มีข้อขัดแย้งกันหรอก Morning Comes (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaēng) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top