ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

[

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -[-, *[*
Possible hiragana form: [
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
 Just Visiting (2001)
 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
 The Life Before Her Eyes (2007)
 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
 My Boyfriend's Back (1993)
 Like Mike (2002)
 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top