ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*zwanzig*

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zwanzig, -zwanzig-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Spanish) Oh, ten thousand... twenty thousand, forty thousand, fifty thousand...Oh, zehntausend... zwanzigtausend, vierzigtausend, fünfzigtausend... The Big Country (1958)
Just a few of us.Zwanzig Leute gegen uns. The Big Country (1958)
Twenty-one to...Einundzwanzig zu... Cat on a Hot Tin Roof (1958)
This is the 20th century.Wir sind im zwanzigsten Jahrhundert. Les tricheurs (1958)
- Twenty-eight.- AchtundzwanzigAnatomy of a Murder (1959)
Who wouldn't regret the "Roaring Twenties"?Wer würde die "Goldenen Zwanziger" bedauern? Two Men in Manhattan (1959)
A shot on the sofa might bring in twenty dollars.Ein Schuss auf dem Sofa könnte zwanzig Dollar einbringen. Two Men in Manhattan (1959)
In less than 20 minutes.Sie brauche zwanzig Minuten. Eyes Without a Face (1960)
February 20.Zwanzigster Februar. Eyes Without a Face (1960)
Day 20...Am zwanzigsten Tag bilden sich die ersten Geschwüre. Eyes Without a Face (1960)
Do you know it only took me 1 hour and 20 minutes, door to door?Weißt du, dass ich nur eine Stunde und zwanzig Minuten brauchte von Tür zu Tür? The Grass Is Greener (1960)
Twenty to eleven.Zwanzig vor elf. The Haunted Castle (1960)
You'll get 20 years hard labor.Du wirst zwanzig Jahre Zwangsarbeit bekommen. Le Trou (1960)
20 years labor is a long time.- Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Le Trou (1960)
I'll file 20 times, and stop to listen.Ich feile zwanzig Mal und horche dann. Le Trou (1960)
In 20 years, there won't be teachers anymore.In zwanzig Jahren wird es keine Lehrer mehr geben. Zazie dans le Métro (1960)
I got a ten and a 20.- Einen Zehner und einen Zwanziger. - Das macht dreißig. A Most Unusual Camera (1960)
AGE, YOUTHFUL TWENTIES.Anfang zwanzig. Beruf: The Chaser (1960)
Don't be in such a hurry, arthur.Oder zwanzig? - Überstürz es nicht so, Arthur. The Man in the Bottle (1960)
I DON'T KNOW-- 20 MINUTES, HALF AN HOUR.Zwanzig Minuten, eine halbe Stunde... Na, dann musst du ihn gesehen haben. The Innocents (1961)
- Twenty after nine.- Zwanzig nach neun. The Misfits (1961)
It's twenty after, dear.Zwanzig nach. The Misfits (1961)
About twenty...Um die zwanzigThe Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
20 ryôGut, dann zwanzigYojimbo (1961)
25 ryôFünfundzwanzigYojimbo (1961)
Very well. 25 ryôoom and board.Wunderbar. Fünfundzwanzig im Voraus. Kost und Logis gehen separat. Yojimbo (1961)
Twenty years in the mines, the old one.Zwanzig Jahre war der Alte in der Grube. Barabbas (1961)
Or do you think that what has battered on your soul for twenty years has been nothing?Bestimmt nicht. Oder glaubst du, dass dich das Schicksal... für ein Nichts zwanzig Jahre gepeinigt hat? Barabbas (1961)
Theories happen to be my business. In the 20-odd years, i've been with the f.a.a. I've got a pretty good record in putting together jigsaw puzzles.In den mehr als zwanzig Jahren bei der FAA habe ich eine ziemlich gute Bilanz im Zusammensetzen von Puzzleteilen. The Arrival (1961)
An aircraft can't take off with a full crew, 13 passengers and land an hour and 20 minutes later with nobody on it.Ein Flugzeug kann nicht mit Mannschaft und 13 Passagieren starten und nach einer Stunde und zwanzig Minuten komplett leer landen. The Arrival (1961)
We lost just one flight in some 20-odd years, just one.Wir haben einen Flug verloren. Nur einen in zwanzig Jahren. The Arrival (1961)
You don't want to put up another $20, do you?Du hast nicht zufällig noch einen Zwanziger dabei? The Grave (1961)
Ten, 20, and 25.Zehn zwanzig, und fünfundzwanzig. Bitte schön. The Whole Truth (1961)
Of course. it's 1:20.Das ist normal, es ist zwanzig nach eins. Jules and Jim (1962)
Angels always pass by at 20 past the hour.Die Engel fliegen jede Stunde um zwanzig nach vorbei. Jules and Jim (1962)
And at 20 before the hour as well.Um zwanzig vor und um zwanzig nach ganz. Jules and Jim (1962)
Twenty grand--Zwanzig Riesen-- Cape Fear (1962)
And also, every year, 20,000 more he ships off to France.Außerdem jedes Jahr er schickt noch zwanzigtausend nach Frankreich. Carry on Cruising (1962)
Eugenie Alberte Marianne France Schneider.Und Ihr Alter? - ZweiundzwanzigThe Awful Dr. Orlof (1962)
Twenty laborers, 45 mon.Zwanzig Arbeiter, 45 mon. Harakiri (1962)
I will wait for you for 10, 20 yearsIch werde warten, bis du wiederkehrst. Zehn Jahre... Zwanzig Jahre! Shin no shikôtei (1962)
There was only the Great Wall left at that time Today of the 20th century there is only left This Book of Chun ChowNur die große Mauer blieb stehen und sie steht auch heute noch im zwanzigsten Jahrhundert, als steinernes Denkmal eines Tyrannen. Shin no shikôtei (1962)
She give the money to me, and I went to the picture show 20 times with it.Sie gab mir das Geld, und ich konnte damit zwanzig Mal ins Kino gehen. To Kill a Mockingbird (1962)
Puppy Schneider was a circus start in the twenties.In den Zwanzigern war Puppy Schneider eine Berühmtheit. A Monkey in Winter (1962)
But my girl, though just 25 Is the sweetest that I've Ever seenMeine Süße ist erst fünfundzwanzig und auch die Gottesmutter hat nicht mehr Liebe im Blick... Vivre Sa Vie (1962)
Actually, this is from Twenty Years Later. Porthos is tall, strong, and a little dense. He's never had a thought in his life.Porthos, das ist übrigens doch in "Zwanzig Jahre später", also Porthos, der große, starke, etwas dumme, der hat nie in seinem Leben nachgedacht. Vivre Sa Vie (1962)
When you're 20, you don't know.Mit zwanzig weiß man nicht, was man liebt. Vivre Sa Vie (1962)
I was handsome at 20.Mit zwanzig sah ich gut aus. The Fire Within (1963)
I was working on my 20th when the government abolished scouting and sent me into the Hitler Youth instead.Ich hatte mein zwanzigstes fast, da wurden die Pfadfinder abgeschafft, und ich kam in die Hitlerjugend. The Great Escape (1963)
[The foreigner was waiting for almost twenty minutes. ]Der Ausländer wartete fast zwanzig Minuten. L'Immortelle (1963)

German-Thai: Longdo Dictionary
zwanzig(adj) ยี่สิบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
zwanzig {num}twenty [Add to Longdo]
(die Menge von) zwanzig | zwanzig Leute | siebzig Jahrescore | a score of people | three score and ten years [Add to Longdo]
zwanzigfachtwentyfold [Add to Longdo]
zwanzigstetwentieth [Add to Longdo]
zwanzigsteltwentieth part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  zwanzig /tsvantsiç/
   twenty

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top