ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*xiphoid*

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xiphoid, -xiphoid-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xiphoid[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาบ, See also: เหมือนดาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xiphoid(ซิฟ'ฟอยดฺ) adj. เป็นรูปดาบ n. กระดูกลิ้นปี่,กระดูกสันอกท่อนล่างตอนปลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, ensiform; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartilage, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xyphoid; ensiform; xiphoid๑. -รูปดาบ [มีความหมายเหมือนกับ gladiate]๒. -ลิ้นปี่ [มีความหมายเหมือนกับ ultimisternal; xiphisternal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xyphoid cartilage; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xyphoid process; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphisternum; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoidลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid; ensiform; xyphoid๑. -รูปดาบ [มีความหมายเหมือนกับ gladiate]๒. -ลิ้นปี่ [มีความหมายเหมือนกับ ultimisternal; xiphisternal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid cartilage; cartilage, ensiform; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid process; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoiditisลิ้นปี่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensiform; xiphoid; xyphoid๑. -รูปดาบ [มีความหมายเหมือนกับ gladiate]๒. -ลิ้นปี่ [มีความหมายเหมือนกับ ultimisternal; xiphisternal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensiform cartilage; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensiform process; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensisternum; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sharp instrument trauma on the xiphoid process of the sternum.รอยแผลจากอาวุธปลายแหลม ลักษณะคล้ายดาบ ตรงกระดูกสันอก The Witch in the Wardrobe (2010)
The saw ripped through the xiphoid process and sternum.เลื่อยตัดผ่านกระดูกลิ้นปี่ และกระดูกสันอก The Patriot in Purgatory (2012)
There seems to be some fabric embedded in the cut that transected the xiphoid process.ดูเหมือนว่ามีเส้นใยบางอย่างฝังอยู่ในรอยตัด รอยตามขวางของลิ้นปี่ The Patriot in Purgatory (2012)
Actually, yes, on the right clavicle and the sternum just above the xiphoid process which would indicate an upright position at the moment of impact.Ja, und zwar an der rechten Clavicula und am Sternum über dem Xiphoid, was darauf schließen lässt, dass sie sich beim Aufprall in aufrechter Position befand. Irregular Around the Margins (2004)
I'd still use the subxiphoid rather than the parasternal.Blut nicht in die Mitte des Herzens fliesen. Ich benutze immer noch den Subxiphoid seltener als den Parasternal. Crash Into Me: Part 2 (2007)
Hey, you need to find the xiphoid process.Du kannst nicht weinen. du musst das Xiphoid finden. Crash Into Me: Part 2 (2007)
- Go two finger breadths to the left - of the xiphoid.Okay, nun zwei Finger breit nach links vom Xiphoid aus. Crash Into Me: Part 2 (2007)
He's a candidate for a subxiphoid pericardial window.Ein perfekter Kandidat für eine Fensterung unterhalb des XiphoidFrom Here to Paternity (2007)
You ever seen a subxiphoid pericardiostomy?Schon mal eine Fensterung unter dem Xiphoid gesehen? From Here to Paternity (2007)
-And the subxiphoid view? .- Und in der Ansicht unter dem XiphoidOh, Brother (2008)
Alex, we need to do a subxiphoid pericardiotomy to drain the blood that's squeezing the heart.Wir müssen eine subxiphoidale Perikardiotomie durchführen, um das Blut, dass das Herz quetscht, heraus zu ziehen. The Time Warp (2010)
I'm going in, um, subxiphoid. Knife.Ich gehe rein, ähm, subxiphoidal, Messer. Flight (2012)
Insert the needle just below the xiphoid.Führe die Nadel unter dem Xiphoid ein. Things We Said Today (2013)
Well, um, we took a look at your previous incision and decided to place the xiphoid port lateral to that.Nun, ähm, wir sahen uns Ihre frühere Naht an und entschieden, die Xiphoid-Öffnung seitlich davon zu platzieren. Thriller (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกลิ้นปี่[n.] (kradūklin pī) EN: xiphoid process   

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣状突起[けんじょうとっき, kenjoutokki] (n,adj-no) xiphoid process; ensiform cartilage [Add to Longdo]
剣状軟骨[けんじょうなんこつ, kenjounankotsu] (n,adj-no) xiphoid (relating to the lower part of the sternum); chondroxiphoid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xiphoid \Xiph"oid\ (?; 277), a. [Gr. xifoeidh`s sword-shaped;
   xi`fos a sword + ei`^dos form, shape: cf. F. xiphoide.]
   (Anat.)
   (a) Like a sword; ensiform.
   (b) Of or pertaining to the xiphoid process; xiphoidian.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top