ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*waterproof*

W AO1 T ER0 P R UW2 F   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: waterproof, -waterproof-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterproof[ADJ] ซึ่งกันน้ำได้, See also: ซึ่งน้ำไม่เข้า, Syn. watertight
waterproof[N] สิ่งทอที่กันน้ำได้
waterproof[VT] ทำให้กันน้ำ, See also: ทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterproofingn. สารกันน้ำ,การกันน้ำ,การทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
waterproof(adj) กันน้ำ
waterproof(n) สัมภาระที่น้ำเข้าไม่ได้,เสื้อกันฝน,ผ้าน้ำมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goddamn 1500-dollar waterproof raincoat.เสื้อกันฝนซื้อมาตั้ง 1,500 เหรีญ The Day After Tomorrow (2004)
Put them in a waterproof suitcase, go to the Bayfront Park - personally.ใส่ในกระเป๋ากันน้ำ ไปที่ Bayfront Park,คนเดียว. Transporter 2 (2005)
It's tamper-proof and waterproof.เจ้านี่กันกระแทก แล้วก็กันน้ำ Disturbia (2007)
The ushze; non-toxic, hypo-allergenic, waterproof.ไม่มีพิษ, ไม่ทำให้เกิดการแพ้, กันน้ำ Page Turner (2008)
- The Internet isn't waterproof, right?- อินเตอร์เนตไม่กันน้ำใช่ไหมคะ WarGames: The Dead Code (2008)
Ah, not waterproof.ผมไม่ได้กันน้ำ Bad Moon Rising (2010)
I hope that sunscreen of yours is waterproof.ผมหวังว่าครีมกันแดดของคุณ จะกันน้ำนะ Dog Eat Dog (2010)
Okay, here's your tool pouch. Waterproof, lot of compartments.เอ้า นี่ถุงเครื่องมือเจ้า กันน้ำได้ มีที่เก็บของหลายช่อง Tooth Fairy (2010)
The waterproof radio that I listen to in the shower.มีวิทยุแบบกันน้ำที่ผมฟังตอนอาบน้ำ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Oh, this is lanolin. Used for waterproofing.อ้อ นี่คือ ลาโนลิน (ไขมันที่ได้จากขนแกะ) ใช้สำหรับกันน้ำ Desperate Souls (2012)
These things are totally indestructible-- waterproof, fireproof, yadda yadda yadda, knows who you had for breakfast and where you go to ground.เจ้าเครื่องนี้ มันทำลายไม่ได้-- กันน้ำ กันไฟ ไปเรื่อยๆๆๆ รับรู้ได้ว่าคุณกินใครในมื้อเช้า และไปซ่อนในพื้นดินแถวไหน Whatever I Am, You Made Me (2012)
And waterproof seat covers inside. Can't do without them.หุ้มเบาะแบบกันน้ำได้ ไม่ทำอันนี้ไม่ได้เลยหล่ะ De Marathon (2012)
That's water-resistant, not waterproof. They should--มันเป็นนาฬิกาแพ้น้ำ ไม่ใช่กันน้ำ พวกเขาควร-- Perennials (2012)
- Waterproof. - Oh, God.กันน้ำ โอ้พระเจ้า The To Do List (2013)
Waterproof cover on his smart-phone.โทรศัพท์ใส่เคสแบบกันน้ำ The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waterproofMy camera is waterproof.
waterproofMy watch is waterproof.
waterproofThe young campers were kited out with new waterproof jackets.
waterproofThis watch is waterproof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฬิกากันน้ำ[N] waterproof watch
เสื้อกันฝน[N] raincoat, See also: waterproof, Syn. เสื้อฝน, Example: เป้สำหรับเดินป่า ควรใช้ชนิดที่ใส่ของจำเป็นได้หลายอย่าง เช่น ไฟฉาย เสื้อกันฝน เต๊นท์ ถุงนอน เปลสนาม, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่สวมใส่แล้วสามารถป้องกันไม่ให้เปียกน้ำฝนได้
เสื้อฝน[N] raincoat, See also: waterproof, Syn. เสื้อกันฝน, Example: พี่ว่าเราจะเปียกกันหมดนะเพราะพี่รีบจนลืมเอาเสื้อฝนใส่ตะกร้ามา, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่สวมทับเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกฝน, Notes: (ปาก)
กันน้ำ[V] be waterproof, Example: ลิปสติกยี่ห้อนี้กันน้ำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันน้ำ[adj.] (kannām) EN: waterproof   FR: étanche ; résistant à l'eau
นาฬิกากันน้ำ[n. exp.] (nālikā kannām) EN: waterproof watch   FR: montre étanche [f]
เสื้อกันฝน [n. exp.] (seūa kan fon) EN: raincoat ; waterproof   FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERPROOF W AO1 T ER0 P R UW2 F
WATERPROOFING W AO1 T ER0 P R UW2 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterproof (v) wˈɔːtəpruːf (w oo1 t @ p r uu f)
waterproofs (v) wˈɔːtəpruːfs (w oo1 t @ p r uu f s)
waterproofed (v) wˈɔːtəpruːft (w oo1 t @ p r uu f t)
waterproofing (v) wˈɔːtəpruːfɪŋ (w oo1 t @ p r uu f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] thick waterproof silk, #60,342 [Add to Longdo]
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, / ] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete), #82,594 [Add to Longdo]
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; water resistant [Add to Longdo]
油鞋[yóu xié, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, ] waterproof shoes; oiled shoes (for wet weather) [Add to Longdo]
涉水靴[shè shuǐ xuē, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄩㄝ, ] wading boots; high-topped waterproof boots [Add to Longdo]
耐水[nài shuǐ, ㄋㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof [Add to Longdo]
耐水性[nài shuǐ xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˋ, ] waterproof [Add to Longdo]
防水[fáng shuǐ, ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdichtung {f}draughtproofing; waterproofing [Add to Longdo]
Imprägnierung {f}waterproofing [Add to Longdo]
Wasserfestmachen {n} | Wasserfälle {pl}waterproofing | waterfalls [Add to Longdo]
dokumentenecht; dokumentenfest {adj} (Tinte)waterproof [Add to Longdo]
imprägnieren | imprägniert | imprägnierteto waterproof | waterproofs | waterproofed [Add to Longdo]
wasserdicht {adj}waterproof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof [Add to Longdo]
ウオータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof [Add to Longdo]
オーバーシューツ;オーバーシューズ[, o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes [Add to Longdo]
耐水[たいすい, taisui] (n,adj-no) water-resistant; waterproof [Add to Longdo]
透湿防水性素材[とうしつぼうすいせいそざい, toushitsubousuiseisozai] (n) breathable-waterproof material; waterproof-breathable fabric [Add to Longdo]
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen) [Add to Longdo]
防浸[ぼうしん, boushin] (n) watertight; waterproof [Add to Longdo]
防水[ぼうすい, bousui] (n,vs,adj-no) waterproofing; making watertight; (P) [Add to Longdo]
防水シート[ぼうすいシート, bousui shi-to] (n) (See 防水布) waterproof sheet; tarpaulin; tarp; flysheet (of a tent) [Add to Longdo]
防水加工[ぼうすいかこう, bousuikakou] (n) waterproof finish [Add to Longdo]
防水性[ぼうすいせい, bousuisei] (n,adj-no) waterproof [Add to Longdo]
防水着[ぼうすいぎ, bousuigi] (n) waterproof clothing [Add to Longdo]
防水長靴[ぼうすいながぐつ, bousuinagagutsu] (n) (1) waterproof long boots; (2) (See 防水ズボン・ぼうすいズボン) waders [Add to Longdo]
防水布[ぼうすいふ, bousuifu] (n) waterproof cloth [Add to Longdo]
目隠し葺き[めかくしぶき, mekakushibuki] (n) tiles used to cover nail holes in cypress bark roofing for the purpose of waterproofing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterproof \Wa"ter*proof`\, a.
   Proof against penetration or permeation by water; impervious
   to water; as, a waterproof garment; a waterproof roof.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterproof \Wa"ter*proof`\, n.
   1. A substance or preparation for rendering cloth, leather,
    etc., impervious to water.
    [1913 Webster]
 
   2. Cloth made waterproof, or any article made of such cloth,
    or of other waterproof material, as rubber; esp., an outer
    garment made of such material.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterproof \Wa"ter*proof`\, v. t.
   To render impervious to water, as cloth, leather, etc.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top