ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*warrant officer*

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: warrant officer, -warrant officer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warrant officer[N] พันจ่า, See also: (เป็นตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง noncommissioned officer และ commissioned officer)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warrant officern. พันจ่า
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก
warrant officer 2nd classn. พันจ่าโท
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Warrant Officer Falman, protect the building with the troops at hand.ร้อนตรีพิเศษฟาร์แมน นำกองกำลังไปคุ้มกันสถานที่รอบๆ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Warrant Officer.Warrant OfficerPrisoner's Dilemma (2013)
I'm a duly sworn warrant officer of the circuit court in Wichita, Kansas.ฉันศาลปกครองสาบานรับรอง สำเนาถูกต้องของศาลวงจรใน วิชิทา, แคนเสส The Magnificent Seven (2016)
Duly sworn warrant officer.ศาลปกครองสาบานรับรองสำเนา ถูกต้อง The Magnificent Seven (2016)
"Duly sworn warrant officerศาลปกครองสาบานรับรองสำเนา ถูกต้อง The Magnificent Seven (2016)
Uh, my name is Sam Chisolm, and, uh, I'm a duly sworn warrant officer in Wichita, Kansas.เอ่อชื่อของฉันคือแซมชิโซล์, และเอ่อฉันศาลปกครองสาบาน รับรองสำเนาถูกต้องใน วิชิทา, แคนเสส The Magnificent Seven (2016)
He was a Navy warrant officer.Er war ein Navy Warrant Officer (sh. Wikipedia). Judgment Day (2008)
I'm a chief warrant officer with the US Army.Ich bin Chief Warrant Officer bei der US-Army. Green Zone (2010)
Conway's grandfather was a Navy chief warrant officer who fought in the Pacific theater of World War II.Conways Großvater war ein Navy Chief Warrant Officer... der im Zweiten Weltkrieg im pazifischen Raum kämpfte. Chapter 40 (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันจ่า[N] warrant officer, Example: นายทหารชั้นประทวนมีพันจ่า จ่าเอก จ่าโท และจ่าตรี, Thai definition: ชื่อตำแหน่งยศทหารเรือชั้นประทวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันจ่า[n.] (phanjā) EN: warrant officer   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompaniefeldwebel {m}; Hauptfeldwebel {m}; Spieß {m} [mil.]first sergeant [Am.]; warrant officer class I [Br.] [Add to Longdo]
Oberstabsfeldwebel {m} [mil.]sergeant major [Am.]; warrant officer class II [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
准尉[じゅんい, jun'i] (n) warrant officer [Add to Longdo]
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrant \War"rant\, n. [OE. warant, OF. warant a warrant, a
   defender, protector, F. garant, originally a p. pr. pf German
   origin, fr. OHG. wer[=e]n to grant, warrant, G. gew[aum]hren;
   akin to OFries. wera. Cf. {Guarantee}.]
   [1913 Webster]
   1. That which warrants or authorizes; a commission giving
    authority, or justifying the doing of anything; an act,
    instrument, or obligation, by which one person authorizes
    another to do something which he has not otherwise a right
    to do; an act or instrument investing one with a right or
    authority, and thus securing him from loss or damage;
    commission; authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A writing which authorizes a person to receive money
      or other thing.
      [1913 Webster]
    (b) (Law) A precept issued by a magistrate authorizing an
      officer to make an arrest, a seizure, or a search, or
      do other acts incident to the administration of
      justice.
      [1913 Webster]
    (c) (Mil. & Nav.) An official certificate of appointment
      issued to an officer of lower rank than a commissioned
      officer. See {Warrant officer}, below.
      [1913 Webster]
 
   2. That which vouches or insures for anything; guaranty;
    security.
    [1913 Webster]
 
       I give thee warrant of thy place.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His worth is warrant for his welcome hither. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which attests or proves; a voucher.
    [1913 Webster]
 
   4. Right; legality; allowance. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bench warrant}. (Law) See in the Vocabulary.
 
   {Dock warrant} (Com.), a customhouse license or authority.
 
   {General warrant}. (Law) See under {General}.
 
   {Land warrant}. See under {Land}.
 
   {Search warrant}. (Law) See under {Search}, n.
 
   {Warrant of attorney} (Law), written authority given by one
    person to another empowering him to transact business for
    him; specifically, written authority given by a client to
    his attorney to appear for him in court, and to suffer
    judgment to pass against him by confession in favor of
    some specified person. --Bouvier.
 
   {Warrant officer}, a noncommissioned officer, as a sergeant,
    corporal, bandmaster, etc., in the army, or a
    quartermaster, gunner, boatswain, etc., in the navy.
 
   {Warrant to sue and defend}.
    (a) (O. Eng. Law) A special warrant from the crown,
      authorizing a party to appoint an attorney to sue or
      defend for him.
    (b) A special authority given by a party to his attorney
      to commence a suit, or to appear and defend a suit in
      his behalf. This warrant is now disused. --Burrill.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top