ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vexation*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vexation, -vexation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vexation(n) ความหงุดหงิด, See also: ความรำคาญใจ, Syn. annoyance, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vexation(เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน., Syn. chagrin, trouble

English-Thai: Nontri Dictionary
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเดือดร้อน(n) trouble, See also: vexation, torment, Syn. ความลำบาก, ความทุกข์ร้อน, Ant. ความสุขใจ, ความสุขสบาย, ความสบาย, Example: บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมมีลักษณะเห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเดือดร้อน[khwām deūatrøn] (n) EN: trouble ; vexation ; torment  FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vexation (n) vˈɛksˈɛɪʃən (v e1 k s ei1 sh @ n)
vexations (n) vˈɛksˈɛɪʃənz (v e1 k s ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries, #4,163 [Add to Longdo]
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, / ] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery, #11,539 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger {m}vexation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
悔し泣き(P);悔泣[くやしなき, kuyashinaki] (n,vs) crying from vexation; tears of regret; (P) [Add to Longdo]
悔し涙;悔やし涙[くやしなみだ, kuyashinamida] (n) vexation; chagrin [Add to Longdo]
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation [Add to Longdo]
多恨[たこん, takon] (adj-na,n) many troubles or sadnesses or vexations or grudges [Add to Longdo]
煩い[わずらい, wazurai] (n) worry; agony; vexation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vexation \Vex*a"tion\, n. [L. vexatio: cf. F. vexation.]
   1. The act of vexing, or the state of being vexed; agitation;
    disquiet; trouble; irritation.
    [1913 Webster]
 
       Passions too violent . . . afford us nothing but
       vexation and pain.          --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       Those who saw him after a defeat looked in vain for
       any trace of vexation.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The cause of trouble or disquiet; affliction.
    [1913 Webster]
 
       Your children were vexation to your youth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A harassing by process of law; a vexing or troubling, as
    by a malicious suit. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Chagrin; agitation; mortification; uneasiness; trouble;
     grief; sorrow; distress. See {Chagrin}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vexation
   n 1: anger produced by some annoying irritation [syn:
      {annoyance}, {chafe}, {vexation}]
   2: the psychological state of being irritated or annoyed [syn:
     {irritation}, {annoyance}, {vexation}, {botheration}]
   3: something or someone that causes anxiety; a source of
     unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's
     a major worry" [syn: {concern}, {worry}, {headache},
     {vexation}]
   4: the act of troubling or annoying someone [syn: {annoyance},
     {annoying}, {irritation}, {vexation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top