ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tabulate*

T AE1 B Y AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tabulate, -tabulate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabulate(vt) จัดทำเป็นตาราง, See also: ใส่ลงในตาราง, Syn. itemize, enlist, table
tabulate(vt) ทำให้หน้าเรียบ, See also: ทำให้แบน
tabulate(adj) เรียบ, See also: แบน, Syn. flat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabulate(แทบ'ยะเลท) vt. ใส่ลงในตาราง, จัดเป็นตาราง, ทำให้หน้าเรียบ. vi. กดแป้นพิมพ์ดีดให้เลื่อน. adj. เป็นแผ่น, เป็นตาราง, เป็นชั้นบาง ๆ, See also: tabulable adj. tabulation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tabulate(vt) ทำเป็นตาราง, ทำให้ราบ, เรียง, จัดระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tabulate๑. รวมค่า๒. จัดเป็นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tabulateทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data, Tabulatedข้อมูลที่ปรุงแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who I trust will not be forgotten when the spoils are tabulated.ฉันวางใจว่าพวกเราจะไม่ถูกลืม เมื่อคู่สัญญาได้ดี Underworld (2003)
They would punch that number in the material was tabulated and the machines were set.ตีตราลงบนตัวเชลย และเซ็ทเครื่อง แน่นอน ต้องมีการพิมพ์บัตรขึ้นมา The Corporation (2003)
His computer tabulates punctuation, misspellings and sentence structure to identify a set of key words, which he'll use to create a profile of our killer.เขาใช้คอมวิเคราะห์ การแบ่งวรรคตอน คำที่เขียนผิด และ โครงสร้างประโยค เพื่อระบุกลุ่มคำสำคัญ ซึ่งเขาใช้ That Night, a Forest Grew (2007)
I tabulated them against their urinalysis results.ฉันทำตารางกับผลตรวจปัสสาวะของพวกเขา Bombshells (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำเป็นตาราง[tham pen tārāng] (v, exp) EN: tabulate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TABULATE T AE1 B Y AH0 L EY2 T
TABULATED T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabulate (v) tˈæbjulɛɪt (t a1 b y u l ei t)
tabulated (v) tˈæbjulɛɪtɪd (t a1 b y u l ei t i d)
tabulates (v) tˈæbjulɛɪts (t a1 b y u l ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabelle erstellento tabulate [Add to Longdo]
ordnen | ordnend | geordnet | ordnetto tabulate | tabulating | tabulated | tabulates [Add to Longdo]
tabellarisch anordnen; tabellierento tabulate [Add to Longdo]
tabellarisieren | tabellarisierend | tabellarisiert | er/sie tabellarisiert | ich/er/sie tabellarisierte | er/sie hat/hatte tabellarisiertto tabulate | tabulating | tabulated | he/she tabulates | I/he/she tabulated | he/she has/had tabulated [Add to Longdo]
tabellierttabulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
床板珊瑚[しょうばんさんご, shoubansango] (n) tabulate coral (extinct coral of the order Tabulata) [Add to Longdo]
床板珊瑚類[しょうばんさんごるい, shoubansangorui] (n) tabulate corals (extinct corals of the order Tabulata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabulate \Tab"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Tabulated}; p. pr. &
   vb. n. {Tabulating}.] [L. tabula a table. See {Tabular}.]
   1. To form into a table or tables; to reduce to tables or
    synopses.
    [1913 Webster]
 
       A philosophy is not worth the having, unless its
       results may be tabulated, and put in figures. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To shape with a flat surface.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tabulate
   v 1: arrange or enter in tabular form [syn: {table},
      {tabularize}, {tabularise}, {tabulate}]
   2: shape or cut with a flat surface

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top