ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*spiritualism*

S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IH2 Z M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spiritualism, -spiritualism-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spiritualismเจตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiritualismการเข้าทรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So it's not spiritualism or nationalism.มันไม่ใช่เรื่องของจิตใจหรือความรักชาติ Gandhi (1982)
The work of spiritualism will rouse humanity... to a new, moral earnestness.สิ่งนี้จะกระตุ้นมนุษยชาติ.. ให้คำนึงถึงคีลธรรมมากขึ้น The Illusionist (2006)
You don't believe in this spiritualism stuff, do you?คุณคงไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ใช่มั้ย? The Woman in Black (2012)
What`s left is spiritualism, or reincarnation, or suttee.- Dann bleibt nur Spiritualismus oder Wiedergeburt, oder Witwenverbrennung, wie in Indien. House Calls (1978)
So it's not spiritualism or nationalism.Es hat nichts mit Spiritualismus oder Nationalismus zu tun. Gandhi (1982)
Well, I read this book, a book on spiritualism.Ich habe ein Buch über Spiritualismus gelesen. Tombstone (1993)
The work of spiritualism will arouse humanity to a new moral earnestness.Dieser Spielform eines modernen Spiritualismus wird der Menschheit zu einer völlig neuen moralischen Ernsthaftigkeit verhelfen. The Illusionist (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPIRITUALISM S P IH1 R IH0 CH UW2 AH0 L IH2 Z M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiritualism (n) spˈɪrɪtʃuəʳlɪzəm (s p i1 r i ch u@ l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spiritismus { m }spiritualism [Add to Longdo]
Spiritualismus { m }spiritualism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピリチュアリズム[supirichuarizumu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
交霊術;降霊術[こうれいじゅつ, koureijutsu] (n) necromancy; spiritism; spiritualism [Add to Longdo]
口寄せ;口寄(io)[くちよせ, kuchiyose] (n, vs) (1) spiritualism; spiritism; channeling; summoning a spirit and giving him voice (esp. when done by a female shaman); (n) (2) (See 巫女・みこ・2) medium; channeler [Add to Longdo]
降神[こうしん, koushin] (n) spiritualism; spiritism [Add to Longdo]
降神術[こうしんじゅつ, koushinjutsu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
心霊術[しんれいじゅつ, shinreijutsu] (n) spiritualism; spiritualistic ability; ability to cause psychic phenomena [Add to Longdo]
精神主義[せいしんしゅぎ, seishinshugi] (n) spiritualism; idealism [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]
唯心[ゆいしん, yuishin] (n) (1) { Buddh } doctrine that all phenomena are produced from consciousness (a central teaching of the Avatamska sutra); (2) (See 唯物) spiritualism (in philosophy) [Add to Longdo]
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] (n) spiritualism; idealism; mentalism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritualism \Spir"it*u*al*ism\, n.
   1. The quality or state of being spiritual.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The doctrine, in opposition to the
    materialists, that all which exists is spirit, or soul --
    that what is called the external world is either a
    succession of notions impressed on the mind by the Deity,
    as maintained by Berkeley, or else the mere educt of the
    mind itself, as taught by Fichte.
    [1913 Webster]
 
   3. A belief that departed spirits hold intercourse with
    mortals by means of physical phenomena, as by rappng, or
    during abnormal mental states, as in trances, or the like,
    commonly manifested through a person of special
    susceptibility, called a medium; spiritism; the doctrines
    and practices of spiritualists.
    [1913 Webster]
 
       What is called spiritualism should, I think, be
       called a mental species of materialism. --R. H.
                          Hutton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiritualism
   n 1: (theology) any doctrine that asserts the separate existence
      of God
   2: the belief that the spirits of dead people can communicate
     with people who are still alive (especially via a medium)
   3: concern with things of the spirit [syn: {spirituality},
     {spiritualism}, {spiritism}, {otherworldliness}] [ant:
     {worldliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top