ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*refutation*

R EH2 F Y UW0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: refutation, -refutation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refutation(n) การลบล้าง, See also: การคัดค้าน, การโต้แย้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal, disproof

English-Thai: Nontri Dictionary
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปฏิเสธ(n) refusal, See also: denial, refutation, reject, decline, Example: นักเรียนไม่พอใจกับคำปฏิเสธของท่านอธิการเรื่องการขออนุญาตจัดงานปีใหม่
การตอบโต้(n) retort, See also: reprisal, response, refutation, rebuttal, counterattack, Syn. การโต้ตอบ, การแก้แค้น, การตอกกลับ

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUTATION R EH2 F Y UW0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refutation (n) rˌɛfjutˈɛɪʃən (r e2 f y u t ei1 sh @ n)
refutations (n) rˌɛfjutˈɛɪʃənz (r e2 f y u t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驳辞[bó cí, ㄅㄛˊ ㄘˊ, / ] refutation; incoherent speech [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenargument {n}; Widerlegung {f} | Gegenargumente {pl}; Widerlegungen {pl}refutation | refutations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
抗弁[こうべん, kouben] (n,vs) protest; refutation; pleading [Add to Longdo]
駁論[ばくろん, bakuron] (n,vs) refutation; confutation [Add to Longdo]
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P) [Add to Longdo]
反駁;反ばく[はんばく;はんぱく(反駁), hanbaku ; hanpaku ( hanbaku )] (n,vs) refutation; rebuttal [Add to Longdo]
反論[はんろん, hanron] (n,vs) objection; refutation; rebuttal; (P) [Add to Longdo]
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation [Add to Longdo]
論駁[ろんばく, ronbaku] (n,vs) refutation; confutation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refutation \Ref`u*ta"tion\ (r?f`?*t?"sh?n), n. [L. refutatio:
   cf. F. r['e]futation.]
   The act or process of refuting or disproving, or the state of
   being refuted; proof of falsehood or error; the overthrowing
   of an argument, opinion, testimony, doctrine, or theory, by
   argument or countervailing proof.
   [1913 Webster]
 
      Same of his blunders seem rather to deserve a flogging
      than a refutation.            --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refutation
   n 1: the speech act of answering an attack on your assertions;
      "his refutation of the charges was short and persuasive";
      "in defense he said the other man started it" [syn:
      {refutation}, {defense}, {defence}]
   2: any evidence that helps to establish the falsity of something
     [syn: {disproof}, {falsification}, {refutation}]
   3: the act of determining that something is false [syn:
     {falsification}, {falsifying}, {disproof}, {refutation},
     {refutal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top