ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pusht*

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pusht, -pusht-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Pushtukan.Der Pushtukan. The Man Who Would Be King (1975)
It is Pushtunwali.Man nennt es Pushtunwali. The Beast of War (1988)
- Pushtunwali.- Pushtunwali. The Beast of War (1988)
Why are you pushing the new guy?- Wieso pusht du den Neuen? Entertainment Weakly (2004)
- That may give us the extra push that we need.- Vielleicht pusht uns das extra. Nina's Heavenly Delights (2006)
It's an adrenaline rush. At least for me.Das pusht einen dann auch irgendwie, find' ich, also so ist das bei mir. Deutschland. Ein Sommermärchen (2006)
- To hype this movie in there like you got the next Pulp Fiction and smile.- Pusht diesen Film so, als wäre das der nächste "Pulp Fiction" und lächelt. The Cannes Kids (2007)
- Yeah.- Ja, er hat mich beschimpft und gepushtDrive (2009)
Once again, I see you're all over the front pages, drawing attention to yourself, attempting to promote your career.Und wieder mal machen Sie Schlagzeilen! Sie meinen wohl, diese Aufmerksamkeit pusht Ihre Karriere? Ratking (2011)
You will be boosted so you really believe in yourself.Ihr sollt "gepusht" werden, damit ihr wirklich an euch selbst glaubt. Eat Sleep Die (2012)
She did push you for the part. I know it was probably a favor to me and christian, But without her, I don't know what would've happened.Sie hat dich für die Rolle gepusht, wahrscheinlich, um mir und Christian einen Gefallen zu tun, aber ohne sie weiß ich nicht, ob das geklappt hätte. The Canyons (2013)
- Then why push me for it?Warum hast du mich dann gepusht für die Rolle? The Canyons (2013)
That's why I tried helping you with the movie 'cause I care.Sehr schwer. Darum hab ich dich gepusht, weil du mir wichtig bist, verstehst du das? The Canyons (2013)
In? Or out?Gepusht... oder natürlich? Love, Rosie (2014)
The project needs an extra push. Stage a terrorist attack,- Das Projekt muss noch mal gepusht werden. Wilderness of Mirrors (2014)
I have a confession. - OK, not enough push up.Schon klar, zu wenig gepushtSuck Me Shakespeer 2 (2015)
She pushed him really hard.Sie hat ihn ziemlich stark gepushtEpisode #1.8 (2015)
There it is again, the invisible hand at work controlling us, even if it pushes us past our threshold of pain.Da ist sie wieder. Die unsichtbare Hand, die uns kontrolliert, die uns pusht, sogar bis über die Schmerzgrenze hinweg. eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg (2015)
at the academy, we helped push each other, made each other better.An der Akademie haben wir einander gepusht... damit wir besser werden. Blood and Fear (2015)
Should get us a bump on "Compartments."Das pusht "Compartments". Alibi (2016)
Yeah, I know, but I've been pushing their album.Ja, ich weiß. Aber ich habe ihr Album gepushtAlibi (2016)
My producer, he's always pushing me to be edgy, to do stories that will generate Internet traffic.Mein Produzent, er pusht mich, immer trendy zu sein, um Storys zu bringen, die Internetverkehr hervorrufen. A Matter of Trust (2016)
Grann kept on pushing for even faster expansion.Grann pushte sie weiter voran, Richtung schnellerer Expansion. Power (2016)
Then you had this push from the advertising side, it was all about promoting the Air Max and the Air Trainer.Unser Werbeteam pushte damals hauptsächlich den Air Max und den Air Trainer. Tinker Hatfield: Footwear Design (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาพาชตู[n. exp.] (phāsā Phātchatū) EN: Pashto ; Pashto language ; Pakhto ; Pushto ; Pukhto ; Pashtu ; Pathani ; Pushtu ; Afghani   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top