ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*phenix*

F EH1 N IH0 K S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: phenix, -phenix-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phenix[N] นกขนาดใหญ่ที่สวยงามในเทพนิยายซึ่งมีอายุถึง 500 ปี, See also: นกฟินิกซ์, Syn. phoenix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phenix(ฟิ'นิคซฺ) n. =phoenix (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
phenix(n) นกในเทพนิยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Dr. Kimberly phenix.- Dr. Kimberly PhenixThe Head, the Tail, the Whole Damn Episode (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PHENIX    F EH1 N IH0 K S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phenix \Phe"nix\, n.; pl. {Phenixes}. [L. phoenix, Gr. foi^nix.]
   [Written also {ph[oe]nix}.]
   1. (Gr. Myth.) A bird fabled to exist single, to be consumed
    by fire by its own act, and to rise again from its ashes.
    Hence, an emblem of immortality.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A southern constellation.
    [1913 Webster]
 
   3. A marvelous person or thing. [R.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   4. A person or thing that suffered destruction or defeat and
    was restored to its former state.
    [PJC]
 
   {to rise like a phoenix}, to resume an endeavor after an
    apparently final defeat.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top