ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*permeable*

P ER1 M IY2 AH0 B AH0 L   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: permeable, -permeable-
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
semipermeable (adj ) (of a membrane) selectively permeable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeable[ADJ] ซึมผ่านได้, See also: แผ่ซ่านได้, ซึมแทรกได้, Syn. penetrable, pervious, Ant. impenetrable, impervious
impermeable[ADJ] ซึ่งซึมผ่านไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถผ่านได้, Syn. impenetrable, Ant. permeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impermeable(อิมเพอ' เมียเบิล) adj. ซึ่งผ่านไม่ได้, ไม่สามารถผ่านได้, ผ่านไม่ได้., See also: impermeability, impermeableness n. impermeably adv., Syn. impassable
permeable(เพอ'เมียเบิล) adj. ซึมผ่านได้,แผ่ซ่านได้,ซึมแทรกได้., See also: permeableness n. permeably adv., Syn. absorbent

English-Thai: Nontri Dictionary
permeable(adj) ซึมเข้าไปได้,แทรกเข้าไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pervious; permeable-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semipermeable-ซึมผ่านได้บ้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semipermeable membraneเยื่อให้สารบางอย่างผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membrane, semipermeableเยื่อให้สารบางอย่างผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
differrentially permeable membraneเยื่อเลือกซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
impermeable-ซึมไม่ได้, -ซึมผ่านไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impermeable rock; impervious rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impervious rock; impermeable rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ion-permeable membraneเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
differentially permeable membrane [semipermeable membrane] [selectively permeable membrane]เยื่อเลือกผ่าน, เยื่อบาง ๆ ที่มีสมบัติยอมให้โมเลกุลหรือไอออนของสารบางชนิดผ่านเข้าออกได้ เช่น เยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
semipermeable membraneเยื่อเลือกผ่าน, ดู differentially permeable membrane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
selectively permeable membraneเยื่อเลือกผ่าน, ดู differentially permeable membrane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Impermeableไม่ซึมซาบผ่าน [การแพทย์]
Membranes, Nonpermeableแผ่นกันซึม [การแพทย์]
Membranes, Semipermeableน้ำหล่อสมองและไขสันหลังซึมผ่านได้, สารบางอย่างซึมผ่านได้, เยื่อบางเซมิเพอร์เมียเบิล, เยื่อเซลล์แบบผ่านได้บางส่วน, เซมิเปอร์มีอะเบิลเมมเบรน, เยื่อที่มีคุณสมบัติยอมให้สารบางอย่างผ่านไปได้, เยื่อที่ซึมซ่านผ่านได้บ้าง [การแพทย์]
Membranes, Semipermeable, Trueเยื่อกั้นที่น้ำซึมผ่านได้อย่างเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A preliminary analysis indicates that a series of G.D.'s underground chemical pipes has ruptured, degrading the synthetic soil's atomic bonds and creating a semi-permeable colloid.Chemie-Leitungen geplatzt, was die Atomverbindungen des Bodens schwächt und ein semipermeables Kolloid erzeugt. Worst Case Scenario (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permeableThis is impermeable to water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันฝน [adj.] (kanfon) EN: rainproof   FR: imperméable
เสื้อกันฝน [n. exp.] (seūa kan fon) EN: raincoat ; waterproof   FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMEABLE    P ER1 M IY2 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeable    (j) pˈɜːʳmɪəʳbl (p @@1 m i@ b l)
impermeable    (j) ˈɪmpˈɜːʳmɪəʳbl (i1 m p @@1 m i@ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透水[tòu shuǐ, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] permeable; percolation; water leak, #26,783 [Add to Longdo]
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchlässig; durchgängig {adj}permeable [Add to Longdo]
halbdurchlässigsemipermeable [Add to Longdo]
undurchlässig; undurchdringlich {adj} | undurchlässiger | am undurchlässigstenimpermeable | more impermeable | most impermeable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半透膜[はんとうまく, hantoumaku] (n) semipermeable membrane [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
透過的[とうかてき, toukateki] transmission permeable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeable \Per"me*a*ble\, a. [L. permeabilis: cf. F.
   perm['e]able. See {Permeate}.]
   Capable of being permeated, or passed through; yielding
   passage; passable; penetrable; -- used especially of
   substances which allow the passage of fluids; as, wood is
   permeable to oil; glass is permeable to light. --I. Taylor.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top