ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ministering*

M IH1 N IH0 S T R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ministering, -ministering-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ministering(n) การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ministeringA new principal is administering the school.

CMU English Pronouncing Dictionary
MINISTERING M IH1 N IH0 S T R IH0 NG
ADMINISTERING AE0 D M IH1 N IH0 S T ER2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ministering (v) mˈɪnɪstərɪŋ (m i1 n i s t @ r i ng)
administering (v) ˈədmˈɪnɪstərɪŋ (@1 d m i1 n i s t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engel {m} | Engel {pl} | ein barmherziger Engelangel | angels | a ministering angel [Add to Longdo]
Gottesdienst halten | Gottesdienst haltend | hielt Gottesdienstto minister | ministering | ministered [Add to Longdo]
Sendungsbewusstsein {n}ministering; ministry [Add to Longdo]
darreichen; verabreichen; verabfolgen | darreichend; verabreichend; verabfolgend | dargereicht; verabreicht; verabfolgtto administer; to give | administering; giving | administered; given [Add to Longdo]
verwalten; administrieren; führen | verwaltend | verwaltet | er/sie verwaltet | ich/er/sie verwaltete | er/sie hat/hatte verwaltetto administer; to administrate | administering; administrating | administered; administrated | he/she administers; he/she administrates | I/he/she administered; I/he/she administrated | he/she has/had administered; he/she has/had administrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為政[いせい, isei] (n) governing; administering [Add to Longdo]
投与[とうよ, touyo] (n,vs) prescribing medicine; administering (medicine); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minister \Min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Ministered}; p. pr.
   & vb. n. {Ministering}.] [OE. ministren, OF. ministrer, fr.
   L. ministrare. See {Minister}, n.]
   To furnish or apply; to afford; to supply; to administer.
   [1913 Webster]
 
      He that ministereth seed to the sower.  --2 Cor. ix.
                          10.
   [1913 Webster]
 
      We minister to God reason to suspect us. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top