ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kennan*

K EH1 N AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kennan, -kennan-
Possible hiragana form: *けんなん*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys,หลักการของจอร์จ เคนแน่น ฮีโร่ส่วนตัวของผม อย่างเด็กของเมอร์โร่ว์ในตำนาน Burn After Reading (2008)
Kennan, do you want to pass out the reports?Kennan, verteilen Sie bitte die Berichte? Early Retirement (1988)
Kennan, does Advanced Planning have anything to report?Kennan, hat das Ressort Detailplanung etwas zu berichten? Early Retirement (1988)
Keenan went down.Kennan ging zu Boden. Visitation (2002)
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys,Die Prinzipien von George Kennan, der ein Idol von mir ist, genau wie die sagenhaften Journalisten um Ed Murrow, zu einer Zeit... Burn After Reading (2008)
Charles Kenneth Thorogood.Charles Kennan Thorogood. Gimcrack and Bunkum (2011)
(narrator) An hour earlier that same afternoon, in another part of the city, Patrolman First Class Randy Kennan had some personal business to attend to.EineStundezuvor,amselben Nachmittag, in einem anderen Stadtteil, hatte Streifenpolizist Randy Kennan ein paar persönliche Dinge erledigt. The Killing (1956)
(narrator) At exactly 3.32 that same afternoon, Officer Randy Kennan set in motion his phase of the operation.Umgenau15.32Uhr setzte Officer Randy Kennan seinen Teil der Operation in Gang. The Killing (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary
KENNAN    K EH1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kennan    (n) kˈiːnən (k ii1 n @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣難[けんなん, kennan] (n) the calamity of being killed by the sword [Add to Longdo]
険難;嶮難[けんなん, kennan] (adj-na,n) steep; dangerous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kennan
   n 1: United States diplomat who recommended a policy of
      containment in dealing with Soviet aggression (1904-2005)
      [syn: {Kennan}, {George F. Kennan}, {George Frost Kennan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top