หรือคุณหมายถึง %constrü%?
Search result for

*construe*

(37 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: construe, -construe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construe[VT] ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe[VI] วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe[VT] วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe as[PHRV] ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า
misconstrue[VT] เข้าใจความหมายผิด, See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด, Syn. misinterpret, misconceive, misread, Ant. understand, perceive, apprehend
construe with[PHRV] ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น), Syn. collocate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about what's happened tonight could be construed as good?What about what's happened tonight could be construed as good? I Love You, Beth Cooper (2009)
I'm not sure what we did could be construed as a crime, even if it were proven we were responsible.ผมก็ไม่แน่ใจนัก ในสิ่งที่เราได้ทำไป ถือว่าเป็นอาชญกรรมหรือไม่ จนกว่าจะมีการพิสูจน์แล้ว ว่าเราต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ A561984 (2009)
Could be construed as an offensive weapon.มันอาจจะถูกใช้ เป็นอาวุธร้ายแรงก็ได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I mean, it could've been misconstrued.แน่นอน แน่นอนหรอ ผมหมายถึง มันเป็น การเข้าใจผิด Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
When women start to scream, it could be misconstrued.ผู้หญิงร้องลั่นมันต้องมีอะไรแน่นอน Friends with Benefits (2011)
Some of the things you say, well, they may be construed as inflammatory.บางอย่างที่คุณพูด มันอาจจะทำให้เกิดการกระตุ้นความโกรธได้  ()
If he misconstrued my rants about how dangerous Ames' experiments were,ถ้าคุณเข้าใจผิด กับฉัน เกี่ยวกับวิธีการที่ทดลอง ของเอเมสที่อันตราย Matter of Time (2012)
Um, I misconstrued the significance.เอ่อ,ผมเข้าใจความหมายของสัญญาณผิด The Tiger in the Tale (2012)
Something easily misconstrued. Not unlike yourself.บางอย่างที่เข้าใจผิดไป ไม่เป็นตัวฉันเลย Potage (2013)
Sometimes simple conversations can be misconstrued.บางครั้งคำพูดก็ไม่เข้าหูกันได้ Chapter Two 'Lizards' (2007)
# I think you'd be a prude to say nay. # # misconstrued are my views on the sabbath # # as we shimmy bareback to Roberta Flack. # # fresh-shampooed are our pubes and our rectums. ##มันกะไรอยู่ที่จะล่อนจ้อน ระหว่างการฟังธรรม# #ผมรู้ว่าคุณคงจองหองเกินไป ที่จะปฏิเสธ# #ความเข้าใจผิดคือวิสัยทัศน์ของผม ในการฟังฑรรม# The Ten (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRUE    K AH0 N S T R UW1
CONSTRUED    K AH0 N S T R UW1 D
MISCONSTRUE    M IH2 S K AH0 N S T R UW1
MISCONSTRUED    M IH2 S K AH0 N S T R UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construe    (v) (k @1 n s t r uu1)
construed    (v) (k @1 n s t r uu1 d)
construes    (v) (k @1 n s t r uu1 z)
misconstrue    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1)
misconstrued    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 d)
misconstrues    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
konstruieren | konstruierend | konstruiert | konstruiert | konstruierteto construe | construing | construed | construes | construed [Add to Longdo]
missdeuten | missdeutend | missdeutet | missdeuteteto misconstrue | misconstruing | misconstrues | misconstrued [Add to Longdo]
missgedeutetmisconstrued [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓜田不纳履[guā tián bù nà lǚ, ㄍㄨㄚ ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄋㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] lit. don't tie your shoe-laces in a melon-patch; fig. don't do anything that might arouse suspicion; innocent acts may be misconstrued [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Construe \Con*strue\ (?; Archaic ?), v. t. [imp. & p. p.
   {Construed}; p. pr. & vb. n. {Construing}.] [L. construere:
   cf. F. construire. See {Construct}.]
   1. To apply the rules of syntax to (a sentence or clause) so
    as to exhibit the structure, arrangement, or connection
    of, or to discover the sense; to explain the construction
    of; to interpret; to translate.
    [1913 Webster]
 
   2. To put a construction upon; to explain the sense or
    intention of; to interpret; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Thus we are put to construe and paraphrase our own
       words to free ourselves either from the ignorance or
       malice of our enemies.        --Bp.
                          Stilingfleet.
    [1913 Webster]
 
       And to be dull was construed to be good. --Pope.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top