ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bring on*

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bring on, -bring on-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring on[PHRV] นำ(บางสิ่ง)ออกมา, See also: ปรากฏตัว, ออกมา, Syn. come on
bring on[PHRV] เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, Syn. come on, draw on
bring on[PHRV] ทำให้มีมากขึ้น, See also: เพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. bring along, bring forward
bring on[PHRV] ทำให้ประสบกับ, See also: ทำให้พบกับ, ทำให้(บางสิ่ง)เกิดขึ้นกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How'd you like to see me bring one in that dressed out over a thousand pounds?วิธีการจะคุณชอบที่จะเห็นฉัน นำหนึ่งในการที่ แต่งตัวออกไปพันปอนด์? The Old Man and the Sea (1958)
- You can bring one toy.- ลูกเอาไปได้แค่ชิ้นเดียวนะ Toy Story (1995)
Oh yeah, bring on the spall baby!โอ้ใช่แล้ว ขอดูให้เต็มตาหน่อย The Jackal (1997)
Well, bring on the noise and bring on the funk, because I'm bringing out what's in my trunk.รถกระป๋อง? โอหรอ? ส่งเสียงและฟั๊งกี้หน่อย... Inspector Gadget 2 (2003)
Uh, I didn't bring one.เอ๊ะ, อ้อ ไม่ได้เอามาน่ะ. 11:14 (2003)
You're allowed to bring one member of your family to look after you.เธอได้รับอนุญาตให้พาคนในครอบครอบครัวของเธอหนึ่งคนมาดูแลเธอได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Bring on the beer.เอาเบียร์มาเลย The Perfect Man (2005)
Yeah, bring on the Beer.เอาเบียร์มาเลย The Perfect Man (2005)
This will bring only trouble.นี่มีแต่จะนำปัญหามาให้ The King and the Clown (2005)
Bring on the confetti!นำลูกปา! Cars (2006)
But you bring only this handful of soldiers against Xerxes?มิใช่หรือ? 300 (2006)
Bring on the next contestants.นำผู้แข่งขันต่อไปขึ้นมา American Duos (2007)
"He that opens his lips too wide shall bring on his own destruction."" ผู้ใดเผยอปากมากจนเกินเหตุ... ...จะนำพาไปสู่หายนะ " 3:10 to Yuma (2007)
Bring only your strength, your honor and a check for $300.นำเฉพาะความแข็งแรงของคุณ เกียรติของคุณ และตรวจสอบ $ 300 Balls of Fury (2007)
To bring on and stop rain even though future advance.สั่งให้ฝน หยุด หรือ ตกได้ แม้ว่า ในอนาคตข้างหน้า Next (2007)
I want to bring on cristobal.ฉันอยากได้คริสโตบัล Bang and Burn (2007)
I was thinking, we could bring one of the tvs down here.แนว่าจะยกทีวีมาไว้ที่นี่ I Don't Wanna Know (2008)
She knew I was gonna bring on something like this.เธอรู้ว่าฉันจะนำบางสิ่ง เกิดขึ้นเช่นนี้ The Revelator (2008)
-I bring a date for you. You bring one for me.ฉันหาให้คุณ แล้วคุณหาให้ฉัน It's a Wonderful Lie (2008)
In the hands of Uther, it will bring only evil.หากอยู่ในมือของอูเธอร์, มันมีแต่จะสร้างความชั่วร้ายมหันต์ Excalibur (2008)
Sally. Bring on the lineup.แซลลี่ เรียกแถวสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I asked for an English-Albanian dictionary, did you bring one?ผมถามถึงดิกชันนารีอัลเบเนียนกับอังกฤษ คุณเอามาด้วยไม๊? Taken (2008)
Bring on the elephants!ปล่อยโขลงช้างออกมา! . Bedtime Stories (2008)
Reinstate my government clearance, allow me the authority to vet White House staff, and allow to bring one of my people into FBI to provide Lar Moss with tactical support.อนุญาตให้ผมกลับมาทำงานให้รัฐบาลอีก ให้อำนาจผมสั่งงาน จนท.ทำเนียบ และอนุญาตให้คนของผมเข้าไป FBI Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
When we win when we bring on the apocalypse and burn this Earth down we'll owe it all to you Dean Winchester.เมื่อพวกเราชนะ เมื่อเรานำมาซึ่งวันสิ้นโลก แล้วเผาโลกนี้ให้วอด On the Head of a Pin (2009)
Help me bring on the apocalypse.ช่วยฉันนำมาซึ่งวันพิพากษา On the Head of a Pin (2009)
You cold? We were just only allowed to bring one bag, so I just packed a ton of underwear and a strapless gown.You cold? so I just packed a ton of underwear and a strapless gown. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Didn't bring one?ไม่ได้พกมาเหรอ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Bring only what you need. We're leaving the island.เอาไปแต่ของที่จำเป็น เราจะได้ไปจากไอ้เกาะบ้าๆ นี่เสียที Snap (2009)
If I have to eat an apple a day to keep that doctor away, then bring on the fresh fruit.ถ้าผมต้องกินแอปเปิ้ลทุกวัน เพื่อให้สุขภาพดีแล้วละก็ ขอเป็นแบบสดๆนะ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
We're going to bring on somebody new.เราจะรับคนใหม่เข้ามาเพิ่ม Your Secrets Are Safe (2010)
I know the risk you bring on yourself by giving me aid.ฉันรู้ว่ามันเสี่ยงที่คเธอมาด้วยตัวเองเพื่อที่จะมาช่วยฉัน Katerina (2010)
For now, please bring one beef short rib stew...ตอนนี้เอา สตูว์ซี่โครงเนี้อมา Episode #1.17 (2010)
- and happened to bring one to Dalton.-แล้วดันได้ไปส่งกล่องนึงที่รร.เดลตัน Rumours (2011)
Thanks to someone's brilliant idea to bring one onboard...ที่นำเรามาสู่จุดนี้ อาวุธของพวกมันมีค่าพลังงานเฉพาะ Gauntlet (2011)
Not to bring one here!ไม่ใช่ให้พามาที่นี้ The Wolf and the Lion (2011)
And you right, that's gonna bring on a war or something worse, and we just gonna-- we're gonna sit here and wait for it.นั่นทำให้เกิดสงคราม หรือแย่ยิ่งกว่า แล้วเราก็แค่... เราก็นั่งตรงนี้ แล้วก็รอ Triggerfinger (2012)
What'd you do to bring on the parental wrath?คุณไปทำอะไรให้เจอกับฤทธิ์พ่อแม่เข้าล่ะ Let the Water Hold Me Down (2012)
Three drops will bring on a deep and dreamless sleep.สามหยด จะนำเมื่อลึก นอนหลับโดยไม่ฝัน. Blackwater (2012)
I'm to bring only her.ฉันพาเธอไปได้คนเดียว Episode #1.2 (2012)
Look, maybe you can bring on some students as security interns.เอางี้ ผมยอมให้คุณเอานักศึกษา มาเป็น รปภ. ฝึกงาน Contemporary Impressionists (2012)
We're only allowed to bring one stuffed animal.ฉันเลือกรูธี่ Digital Exploration of Interior Design (2012)
Uh... I mean, did you maybe bring one of them with you?อืม คุณได้เอาติดมาสักชิ้นมั้ยฦ Give Me the Blame (2012)
I say, in my most journalistic way I can, bring on the fun bags.ผมพูดในทางหนังสือพิมพ์มากที่สุดของฉันฉันสามารถ นำถุงสนุก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I thought you said this guy was gonna bring on the apocalypse.ไหนนายบอกว่า หมอนี่จะสร้างหายนะครั้งใหญ่ไง Odd Thomas (2013)
Bring on summer-winter.เข้าสู่ฤดูร้อน/หนาว Advanced Introduction to Finality (2013)
It usually take us about five or six to bring one of them down.เราต้องยิงไปประมาณห้าหรือหกนัด ถึงจะฆ่ามันได้สักตัว Indifference (2013)
Bring on the Knave!เอาตัวเนฟมา! The Serpent (2013)
But I haven't slept in five months. I tortured myself obsessing over every worst-case scenario, like my best friend catching me eating brains, or my brother being consumed in a zombie apocalypse I unwittingly bring on.แต่ฉันไม่ได้นอนห้าเดือน เหมือนที่เพื่อนสนิทฉันจับได้ว่าฉันกินสมอง Pilot (2015)
All that's left is to bring one more secret into the light.เหลือก็แต่เปิดโปงความลับอีกครั้ง Whispers in the Dark (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring onBut showing off the presents could embarrass the guests who did not bring one.
bring onDon't bring on any more shame.
bring onI'll bring one more towel.
bring onThat would bring only a small price.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自带[zì dài, ㄗˋ ㄉㄞˋ, / ] to bring one's own; BYO [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich zu etw. aufraffento bring oneself to do sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]
忍びない[しのびない, shinobinai] (exp,adj-i) (See 忍ぶ) cannot bring oneself (to do, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring on
   v 1: cause to arise; "induce a crisis" [syn: {induce}, {bring
      on}]
   2: bring onto the market or release; "produce a movie"; "bring
     out a book"; "produce a new play" [syn: {produce}, {bring
     on}, {bring out}]
   3: cause to appear; "bring on the birthday cake"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top