ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*alabaster*

AE1 L AH0 B AE2 S T ER0   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alabaster, -alabaster-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alabaster[N] หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alabasterอะลาบาสเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One side in alabaster, the opposing side in soapstone. What do you think?ด้านหนึ่งในเศวตศิลาด้านตรงข้ามในสบู่ สิ่งใดที่คุณคิดว่า? The Shawshank Redemption (1994)
And it ain't alabaster, either.และมันก็ไม่เศวตศิลาทั้ง The Shawshank Redemption (1994)
They say he rides an alabaster carriage with golden guardians to protect him.คุณโอเคนะ? คือฉันต้องข้ามไปอีกฝั่งนึง Rango (2011)
They say he rides in an alabaster carriage with golden guardians to protect him.ตำนานว่าท่านทรงรถศิลาขาว อารักขาด้วยเหล่าองครักษ์ Rango (2011)
The alabaster carriage.มาถึงแล้วสิ Rango (2011)
Your skin is like alabaster.ผิวของเธอเนียนขาวสะอาด The Isolation Permutation (2011)
White as alabaster, a hundred feet long,สีขาวเป็นเศวตศิลา ร้อยฟุตยาว In the Heart of the Sea (2015)
I was a dead, alabaster badass.alabaster badass. Pilot (2015)
In front of them, alabaster urn was brought from Bergama, a famous historical city near Smyrna.Davor die Alabaster-Urne wurde aus Bergama gebracht, einer berühmten historischen Stadt in der Nähe von Izmir. From Russia with Love (1963)
Yet, under his hands, marble lost its hardness... became soft as wax, translucent as alabaster.Doch in seinen Händen verlor der Marmor seine Härte... und wurde weich wie Wachs, transparent wie AlabasterThe Agony and the Ecstasy (1965)
Busy thoroughfares, alabaster buildings a thriving community filled with the faithful.Viel befahrene Straßen, Gebäude aus Alabaster, eine blühende Gesellschaft rechtschaffender Menschen. The Ballad of Cable Hogue (1970)
How dare you cast aside my alabaster charms my capacious love, my undying troth.Wie kannst du es wagen, meine Alabasterreize zu verschmähen... meine große Liebe und meine unsterbliche Treue! Beyond the Valley of the Dolls (1970)
You are an alabaster handshake.Du bist die Berührung durch eine Alabasterhand. Valerie and Her Week of Wonders (1970)
Not for my alabaster body. I mean it, Stone.Ohne meinen Alabasterkörper! The Andromeda Strain (1971)
I have long blonde hair, blue eyes, creamy skin, and I'm very busty, I guess you could say.Ich habe langes blondes Haar blaue Augen Alabasterhaut und ich bin vollbusig kann man sagen. Coffy (1973)
I have alabaster skin.- Ich habe Haut aus AlabasterLa Grande Bouffe (1973)
To begin with, number one, a beautiful hand-carved alabaster bathing vessel.Zum Ersten: Eine wunderschöne Badewanne aus AlabasterHistory of the World: Part I (1981)
A beautiful woman with alabaster skin, and the eyes of a dove.Eine wunderschöne Frau mit Haut wie Alabaster und den Augen einer Taube. Ladyhawke (1985)
And an alabaster ashtray with simulated gold fittings.- Ja. Und ein Aschenbecher aus Alabaster mit imitierten Goldbeschlägen. Morons from Outer Space (1985)
Alabaster.AlabasterWise Guys (1986)
- Alabaster perfume box.Eine Parfumkiste aus AlabasterThe Adventure of the Egyptian Tomb (1993)
One side in alabaster, one in soapstone.- Aus Alabaster und aus Speckstein. The Shawshank Redemption (1994)
And it ain't alabaster either.Auch kein AlabasterThe Shawshank Redemption (1994)
Yet I'll not shed her blood nor scar that whiter skin of hers than snow and smooth as monumental alabaster.Doch will ich ihr Blut nicht vergießen noch ihre Haut verschandeln, die weißer als Schnee und so glatt wie Alabaster ist. Othello (1995)
If she felt that way, she shouldn't dress like that flaunting her big alabaster buoys in everybody's faces.Wenn sie das findet, sollte sie sich anders anziehen... und ihre Alabasterbojen nicht jedem vor die Nase halten. The Dirty Joke (1997)
Look at that lovely alabaster skin.Sieh dir nur deine Alabasterhaut an. Bright Christmas (1997)
Your hands are surely the most alabaster hands I've ever seen.Solche Alabasterhände wie Ihre hab ich noch nie gesehen. Da kommt Tom. Dogville (2003)
Those alabaster hands of yours are hereby engaged to weed the wild gooseberry bushes.Die Alabasterhände sind eingestellt, um die wilden Stachelbeeren vom Unkraut zu befreien. Dogville (2003)
[Narrator] After a few of the wild little gooseberry bushes had given up the ghost in the care of Grace's as yet unpracticed alabaster hands, things began looking up with the weeding and the town.Nachdem einige der kleinen wilden Sträucher nach der Zuwendung der noch ungeübten Alabasterhände von Grace den Geist aufgegeben hatten, ging es langsam bergauf mit dem Jäten. Dogville (2003)
Slowly those alabaster hands turned into a pair of hands that could have belonged to anyone in any little rural community.Langsam verwandelten sich die Alabasterhände in ein Paar Hände, die jedem in jeder ländlichen kleinen Gemeinde hätten gehören können. Dogville (2003)
Those three freckles that show off you alabaster skin.Diese drei Sommersprossen, die deine Alabasterhaut zur Wirkung bringen. Ghost Story (2004)
She's the one with the alabaster skin and the perky breasts.Bitte. Sie hat doch die Alabasterhaut und die festen Brüste. But Not as Cute as Pushkin (2004)
Pure alabaster.Purer AlabasterThe Pink Panther (2006)
They say he rides an alabaster carriage with golden guardians to protect him.Er soll eine Alabaster-Kutsche mit goldenen Wächtern fahren. Rango (2011)
They say he rides in an alabaster carriage with golden guardians to protect him.Sie sagen, er würde in einer Alabaster-Kutsche mit goldenen Wächtern reisen, die ihn beschützen. Rango (2011)
The alabaster carriage.Die Alabaster-Kutsche. Rango (2011)
I wanted to remain that pristine alabaster goddess that he fell in love with.Ich wollte, dass er bei dieser unberührten Alabaster-Göttin bleibt, in die er sich verliebte. Dennis's Birthday (2011)
Your skin is like alabaster.Deine Haut ist wie AlabasterThe Isolation Permutation (2011)
This alabaster bastard wouldn't happen to be named Josh, would he?Der Alabasterknabe heißt nicht zufällig Josh, oder? Mr. Irrelevant (2012)
And yes, I will keep you on an alabaster pedestal.Und ja, ich werde dich auf ein Alabasterpodest stellen. The Big Wedding (2013)
How would you fare out there, with that alabaster skin?Wie würde es dir da draußen mit Alabasterhaut gehen? The Internship (2013)
Read my lips, she would have never entered the cinema world if Kochma hadn't pay to make her act in The Alabaster Mask.Nie wäre sie zum Film gekommen, wenn ihr Kochma nicht dafür bezahlt hätte, dass sie in Die Maske aus Alabaster spielt. Le Boeuf clandestin (2013)
Although this simple Biedermeier cuckoo with alabaster columns looks unassuming, it's historically quite significant.Obwohl dieser einfache Biedermeier Kuckuck mit Alabaster Spalten bescheiden wirkt, ist er historisch ziemlich bedeutend. Hammertime (2013)
White as alabaster.Weiß wie AlabasterIn the Heart of the Sea (2015)
This is a letter from a Mr. and Mrs. Alabaster.Das ist ein Brief von Mr. und Mrs. AlabasterMolly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
You're going to tell the Alabasters To adopt Hazel, not Rocky? Understand?Sie werden den Alabasters Hazel zur Adoption vorschlagen, nicht Rocky. Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
Mr. and Mrs. Alabaster have arrived from London.Mrs. und Mr. Alabaster aus London sind schon da. Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
! The Alabasters are here!Die Alabasters sind hier! Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
So for Mr. Duncan Alabaster,Mr. Duncan Alabasters Adresse lautet: Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
Ah, call me Angela.Danke, Mrs. Alabaster. Nenn mich doch Angela. Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ปอก[X] (khai pøk) EN: alabaster ; milky white   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALABASTER AE1 L AH0 B AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alabaster (n) ˈæləbaːstər (a1 l @ b aa s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alabaster {m}alabaster [Add to Longdo]
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラバスター[, arabasuta-] (n) alabaster [Add to Longdo]
雪花石膏[せっかせっこう, sekkasekkou] (n) alabaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gypsum \Gyp"sum\ (j[i^]p"s[u^]m), n. [L. gypsum, Gr. gy`psos;
   cf. Ar. jibs plaster, mortar, Per. jabs[imac]n lime.] (Min.)
   A mineral consisting of the hydrous sulphate of lime
   (calcium). When calcined, it forms plaster of Paris.
   {Selenite} is a transparent, crystalline variety;
   {alabaster}, a fine, white, massive variety.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alabaster \Al"a*bas"ter\, n. [L. alabaster, Gr. 'ala`bastros,
   said to be derived fr. Alabastron, the name of a town in
   Egypt, near which it was common: cf. OF. alabastre, F.
   alb[^a]tre.]
   1. (Min.)
    (a) A compact variety or sulphate of lime, or gypsum, of
      fine texture, and usually white and translucent, but
      sometimes yellow, red, or gray. It is carved into
      vases, mantel ornaments, etc.
    (b) A hard, compact variety of carbonate of lime, somewhat
      translucent, or of banded shades of color; stalagmite.
      The name is used in this sense by Pliny. It is
      sometimes distinguished as oriental alabaster.
      [1913 Webster]
 
   2. A box or vessel for holding odoriferous ointments, etc.;
    -- so called from the stone of which it was originally
    made. --Fosbroke.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top