ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agglutinin*

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agglutinin, -agglutinin-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglutinin(อะกลู' ทินิน) n. antibody ที่ทำให้เกิดการจับเป็นก้อนของแบคทีเรียที่เมื่อฉีดเข้าไปในสัตว์ ทำให้เกิด agglutinins. -aglutinogenic adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglutininsแอกกลูตินิน, สาร; แอ็กกลูตินิน; แอนติบอดีย์ต่อผนังเซลล์ [การแพทย์]
Agglutinins, Incompleteไม่สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงจับกลุ่ม, แอนติบอดีย์ชนิดไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Agglutinins, Salineแอนติบอดีย์ชนิดสมบูรณ์ [การแพทย์]
Leukoagglutininsแอนติบอดีย์ต่อเม็ดเลือดขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're working on a strain of influenza, specifically how the hemagglutinin protein fuses the viral envelope with the vacuole's membrane.เรากำลัง กรองเอาเฉพาะไข้หวัดใหญ่ออก โดยเฉพาะ จะทำยังไงให้โปรตีนhemagglutinin รวมกับไวรัสที่หุ้ม Chuck Versus the Ex (2008)
Cold agglutinins means...Kälteagglutinine bedeutet... Mirror Mirror (2007)
If i'm right, That's where the cold agglutinins are coming from. That's what's driving his memory loss.Wenn ich Recht habe, ist das auch der Grund für die Kälteagglutinine und für seinen Gedächtnisverlust. Mirror Mirror (2007)
Rash worse equals cold agglutinins worse.Eine Verschlechterung des Ausschlags bedeutet auch eine Verschlechterung der Kälteagglutinine. Mirror Mirror (2007)
It was just coagulated blood Caused by the cold agglutinins.Es war Blut, das durch die Kälteagglutinine geronnen war. Mirror Mirror (2007)
Anybody think we should discuss Which infection is causing the cold agglutinins Before they stop his heart again?Hat sonst noch jemand das Bedürfnis zu diskutieren, welche Infektionen Kälteagglutinine verursachen, bevor sein Herz erneut aufhört zu schlagen? Mirror Mirror (2007)
Cold agglutinins-- abnormal protein gets activated by cold temperatures.Kalte Agglutinine. Abnormale Proteine werden aktiviert bei kalten Temperaturen. Big Baby (2009)
The cold will activate her cold agglutinins.Die Kälte aktiviert ihre Kalten Agglutinine. Big Baby (2009)
It's not cold agglutinins.Es ist keine KälteagglutininBig Baby (2009)
with hemagglutinin 7 and neuraminidase 2, or H7N2, an avian influenza that, until now, has not been known to be transmitted between humans.mit Hämagglutinin 7 und Neuraminidase 2 identifiziert, oder H7N2, Vogelgrippe, die bislang noch nicht zwischen Menschen übertragen werden konnte. Pilot (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝集素[níng jí sù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, ] agglutinin, #60,566 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝集素[ぎょうしゅうそ, gyoushuuso] (n) agglutinin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  agglutinin
      n 1: an antibody that causes agglutination of a specific antigen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top