ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

* 钥匙*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 钥匙, - 钥匙-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Garcia, give me the keys.[CN] 加西亚 钥匙给我 A Nightmare on Elm Street (1984)
- And the key?[CN] - 钥匙呢? Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Right... the key![CN] 对 钥匙! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
You're not too bright, eh? They're right here![CN] 你瞎啊 钥匙就在这! Bed & Board (1970)
Uh, the key?[CN] 嗯 钥匙? Underworld U.S.A. (1961)
Now, come on. The keys.[CN] 好啦 别废话啦 钥匙 Sunset Boulevard (1950)
Yes, the key...[CN] 对 钥匙 Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
But unless I hit that highway before they start back, I'm... where is it, Susan?[CN] 除非我在他们回来前开上高速公路 钥匙在哪儿 Susan? The Prowler (1951)
With her husband peeping through?[CN] 她丈夫是不是还在 钥匙孔里看着呢? Once Upon a Time in America (1984)
The key, the key.[CN] 钥匙 钥匙 钥匙 Série noire (1979)
Thank you, sir. The key's in the door.[CN] 谢谢 先生 钥匙在门里 The Debut (1977)
- The key...[CN] - 钥匙... Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
You shoot me, this'll fall![CN] 你杀了我 钥匙就会掉下去 True Lies (1994)
Neither have I. The studio key is here.[CN] - 我也没有 钥匙在这儿 The Two Mrs. Carrolls (1947)
- Keys?[CN] - 钥匙? Who You Really Are (2015)
Once we noticed it didn't have the same band.[CN] 一天晚上,我和诺拉发现 钥匙环跟原来的不一样... Successive Slidings of Pleasure (1974)
Miss Seward, sir! I don't have the key! The key![CN] 苏厄德 小姐 我需要那钥匙 钥匙 Dracula (1979)
Holy shit, does this key work or not?[CN] 见鬼 钥匙打不打得开? Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Good girl. I just locked up, and I'm giving you the keys.[CN] 好孩子 我刚锁门 钥匙给你 Once Upon a Time in America (1984)
- Katie, she must have the key.[CN] - 凯蒂, 钥匙肯定在她这里. The Miracle Worker (1962)
- Alex, the key is on the other side.[CN] 亚历克斯 钥匙在另一头 Shallow Grave (1994)
Now, I've got some very simple instructions for you. Here's the keys.[CN] 有几项指示你必须遵守 钥匙给你 American Graffiti (1973)
Before I forget thanks for the loaner.[CN] 先说一声... 谢谢你借车给我 钥匙在楼下 The Fugitive (1993)
Oh, the keys![CN] Oh, the keys! 钥匙. The Miracle Worker (1962)
This door was locked shut, sir, and what's more, the key was missing.[CN] 门是锁着的 先生 而且 钥匙也不见了 The Crooked Man (1984)
The doors, corridors, photographs, keys.[CN] 门 走廊 照片 钥匙 Playing with Fire (1975)
No, the key was in the envelope the Allardyce's left.[CN] 不 钥匙在阿勒代斯留下的信里 Burnt Offerings (1976)
The key to this door, Carmen. The key![CN] 这门的钥匙 卡门 钥匙 Submission (1976)
- House - Pearls[CN] 珠宝 钥匙 Fiddler on the Roof (1971)
He still thinks it's in the handbag.[CN] 他仍然以为 钥匙在他太太皮包里 Dial M for Murder (1954)
- Do you have your key?[CN] - 你领钥匙了吗? - 钥匙 Up the Down Staircase (1967)
- The key...[CN] - 钥匙 Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
The key.[CN] - 钥匙 - 哦 Magnificent Obsession (1954)
- The key![CN] - 钥匙 钥匙在哪里? Pieces (1982)
It's all right. Here it is. It was in my glove all the time.[CN] 没事了 钥匙在我手套里 Dial M for Murder (1954)
The castle of Toth-Amon. It holds the key.[CN] 这是托阿门的城堡 钥匙就在那里 Conan the Destroyer (1984)
- Ah, the key ![CN] - 啊 钥匙! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
By the way, do you still have the key and seal for the deposit box?[CN] 你现在带着保险箱的 钥匙和封铅吗? The Bad Sleep Well (1960)
- The key ?[CN] - 钥匙? Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
you lot. I've got the key.[CN] 走吧 钥匙在我这 A Hard Day's Night (1964)
Olimpio De' Pannocchieschi, key facker![CN] 奥林匹奥・潘诺切斯齐 钥匙造假犯! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Keys, keys, pick up your keys. Sign for your keys.[CN] 钥匙, 钥匙, 带上你的钥匙,领钥匙要签字 Up the Down Staircase (1967)
- No, you do.[CN] -不 钥匙在你手上 Ivan's Childhood (1962)
- The key![CN] - 钥匙! Merry Christmas Mr. Lawrence (1983)
I did assert myself once or twice as a girl, but Mother punished any lapses from convention with exemplary severity.[CN] -就这了 -好地方 石阶在这 钥匙一定在这 Scenes from a Marriage (1973)
And your latchkey was in your handbag when you lost it?[CN] 你皮包遗失时 钥匙在皮包里? Dial M for Murder (1954)
- What about the keys?[CN] - 钥匙怎么办? Raw Deal (1948)
- Where's the key?[CN] - 钥匙在哪里? A Fish Called Wanda (1988)
This is a house key, but the doors are all wide open, so the key's useless.[CN] 哦,哈利路亚 这是房子的钥匙 可房子都炸成废墟了 钥匙还有什么用 Paisan (1946)
A relic... in the shape of a key.[CN] 出土文物来的... 钥匙形状 Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top