ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*重要事項*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 重要事項, -重要事項-
Japanese-English: EDICT Dictionary
重要事項[じゅうようじこう, juuyoujikou] (n) important matter; matters of weight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They don't decide important matters.重要事項は彼らが決定するのではない。
The consultant, who is under the authority of the Chancellor, gives the committee advice on important questions.顧問は学長を推戴し、本会の重要事項に関し諮問に応じる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to rise above this.[JA] 重要事項にしないと Flipped (2010)
Command deems the information on those computers to be of the highest priority.[JA] 司令部はコンピュータの情報 を欲しがっている 最重要事項 Terminator Salvation (2009)
This is the most important thing, okay?[JA] これは最重要事項だぞ、いいな? Rescue Dawn (2006)
Like I said, security is obviously important.[JA] 重要事項である 安全性が保たれている The Distance (2015)
There's nothing more important to me than the Expo.[JA] - ひどいわ。 - エキスポは最重要事項 Iron Man 2 (2010)
IN FOUR POINTS,[JA] 4点の重要事項があります Haywire (2011)
At this time, Omnicorp's sole concern is the full recovery of Detective Murphy.[JA] その時、オムニ社の 唯一の重要事項になるのが マーフィー刑事の 完全回復です RoboCop (2014)
Well, I'm sure between Fred and I, we can come to an arrangement, if we're all serious.[JA] フレッドと私の間ではね 重要事項なら協議できる I Saw the Light (2015)
Earning money is the most important thing. You know?[JA] 金儲けは最重要事項 Night Market Hero (2011)
YOU SAID FOUR POINTS.[JA] 4点の重要事項とは Haywire (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top